DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q2 2021

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Voedselverspilling
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Verkenning waarbij huidige inspanningen in Zuid-Holland inzichtelijk worden gemaakt en aanvullende mogelijkheden worden geschetst t.a.v. voedselverspilling.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM), Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. In Q2-2020 is de GS-brief ‘Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland' aangeboden aan PS. Hierin is ook vervolgonderzoek aangekondigd.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De nieuwe planning is conform de GS-brief uit Q2-2020 waarin vervolgonderzoek reeds is aangekondigd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Betreft een toezegging van GS uit 2018

Huisvesting arbeidsmigranten
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Er lopen verschillende onderzoeken om in kaart te brengen of beleidsaanpassingen nodig zijn voor het beleid over huisvesting arbeidsmigranten.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Het programma huisvesting arbeidsmigranten dat op 2 juli 2019 door GS is vastgesteld. GS informeren PS regelmatig over de voortgang van het programma. Als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op basis van de bevindingen uit het programma constateren dat het omgevingsbeleid op dit punt aangepast moet worden, dan zullen GS dat samen met Provinciale
Staten oppakken.

Clustering logistieke bedrijvigheid (waaronder XXL bedrijven)
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Doel is meer inzicht in de behoefte naar een clustering van de logistiek (in knooppunten).

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. In de Bedrijventerreinenstrategie is
een onderzoek aangekondigd naar XXL bedrijven. Dit traject geeft hier
invulling aan. Tevens wordt in de komende gecombineerde aanpassing van
het omgevingsbeleid bij wijze van ‘pas op de plaats’ al een voorlopige regulering voor de locatiekeuze van XXl bedrijven opgenomen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee

Reden van agendering:
Komt vanuit GS en PS samen.

Energietransitie, waaronder uitwerking Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieën
Bestaand
2. Startnotities

Betreft de onderdelen industrie, elektriciteit en gebouwde omgeving. Voor de onderdelen gebouwde omgeving en elektriciteit wordt het Klimaatakkoord uitgewerkt in RES’en (Regionale Energiestrategieën).

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE), Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee

Reden van agendering:
De 7 regionale energiestrategieën doen voorstellen voor het duurzaam opwekken voor zon en wind op land. De verwachting is dat hierop het omgevingsbeleid om die reden moet worden aangepast. De RES’en worden geagendeerd voor besluitvorming in juni 2021 in PS. En is een planningsbrief en een doorkijk voor omgevingsbeleid naar de Staten gestuurd in dec 2020.

Module aanvulling Omgevingsverordening op drinkwaterregels
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft aanpassen van de Provinciale Milieuverordening voor drinkwaterregels

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2020
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee, betreft alleen een faseverschuiving van ontwerp naar vaststelling.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De huidige regels voor drinkwater zijn verouderd en de strategische reserveringen moeten worden opgenomen

Module Bos en Bomen
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Motie van 3 juli 2019 is gevraagd om een bos- en bomenbeleid nader uit te werken op grond van hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming. In reactie op deze motie is aangeven dit breder op te pakken. In oktober 2020 is, in dit kader, het Groeimodel Bos- en bomenbeleid vastgesteld door GS. Dit groeimodel is 2 december besproken in de commissie KNM. Het onderwerp Bos- en bomen is tot op heden nog niet verwerkt als beleidskeuze in de omgevingsvisie. Met het vastgestelde groeimodel is het nu wel mogelijk om op hoofdlijnen de beleidskeuze bos- en bomenbeleid verder vorm te geven. Daarnaast is aan PS toegezegd om de voorstellen voor bescherming uit te werken in de omgevingsverordening (onderdeel houtopstanden). Verdere uitwerking van de beleidskeuze in eventuele programma’s is op dit moment nog niet aan de orde en hangt o.a. af van de financieringsmogelijkheden uit de Landelijke bossenstrategie en de aansluiting op andere provinciale programma’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja.
- De voorstellen voor bescherming van bestaande houtopstanden moeten aangepast worden in de omgevingsverordening. Hiervoor wordt aangesloten op de besluitvorming in het kader van de omgevingsverordening en de aanpassingen in de Omgevingswet.

- De mogelijkheden voor verdere uitwerking van het beleid zijn gekoppeld aan andere programma’s en gebiedsprocessen; waaronder Programma Natuur, maar ook de uitwerking (en mogelijkheden voor financiering) van de Landelijke bossenstrategie. Nadere uitwerking zal daarom plaatsvinden in de tweede helft van 2021.

Reden van agendering
Uitwerking van motie (881, 3 juli 2019) en afspraak om aan te sluiten op de Landelijke Bossenstrategie.

Herziening Omgevingsverordening Boom en –sierteeltgebied
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

De gemeenten zijn gestart met de herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Boskoop (ISV). Op basis hiervan wordt een verzoek gedaan om de Omgevingsverordening te wijzigen.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, er is afhankelijkheid van de mogelijkheden om aan te sluiten op een verzamelherziening. Tevens is de planning afhankelijk van tijdig ontvangen van het verzoek van de betreffende gemeenten

Reden van agendering:
Is aangekondigd op verzoek van de gemeenten.

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

De Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021 geeft een overzicht over de luchtkwaliteit, de trend in de concentraties en de maatregelen die de provincie neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Jaarlijks rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit en het luchtbeleid van de provincie. Dit is een toezegging aan Provinciale Staten ten tijde van de vaststelling van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009.
In januari 2020 heeft de provincie het Schone Lucht Akkoord getekend, het nieuwe samenwerkingsprogramma ter verbetering van de luchtkwaliteit, de opvolger van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Het Schone Lucht Akkoord wil de luchtkwaliteit nog verder verbeteren. Daarom wordt de jaarlijkse rapportage aan Provinciale Staten voortgezet.

Monitor Leefomgevingstoets
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft maken van een monitor van de staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Conform afspraak met PS.

Doeltreffendheid subsidies
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft wettelijke verplichting tweemaal per collegeperiode te rapporteren over de doeltreffendheid van subsidies op basis van de Algemene Subsidieverordening en gestoeld op de Algemene wet bestuursrecht.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Bij de LTA najaar 2020 is per abuis Q2 2021 niet opgenomen in de planning. Doordat er vaker wordt afgestemd met alle gedeputeerden kan daarom de planning op Q2 2021 gezet worden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee. Wel is sprake van wederzijdse beïnvloeding: Hoe beter andere beleidsonderwerpen worden geëvalueerd, hoe hoger in principe de doeltreffendheid van subsidieonderwerpen blijkt te zijn.

Reden van agendering:
Betreft wettelijke verplichting tweemaal per collegeperiode te rapporteren over de doeltreffendheid van subsidies (op basis van de Algemene Subsidieverordening en gestoeld op de Algemene wet bestuursrecht).

Herziening toetsingskader provinciale ondersteuningsinstellingen Zuid-Holland
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland is in 2017 vastgesteld. Onder andere in verband met de landelijke evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en de nieuwe landelijke innovatieagenda bibliotheken is een herziening mogelijk gewenst.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Floor Vermeulen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De GS-brief is conform planning in Q3-2020 aan PS verstuurd. In het voorjaar van 2021 wordt aanbieding van de herziening verwacht.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben de bevoegdheid om het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Zuid-Holland vast te stellen en te wijzigen. GS informeert PS over ontwikkelen omtrent dit onderwerp.

Omgevingsprogramma
Bestaand
7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

Betreft de samenvoeging van de huidige programma’s tot 1 Omgevingsprogramma conform Omgevingswet inclusief de gebiedsgerichte programma’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Het eerste ontwerp Omgevingsprogramma is gelijktijdig met de vernieuwde Omgevingsvisie ter inzage gelegd (zie ook planning Omgevingsvisie). Dit ontwerp omvat de beleidsuitwerking per beleidsdoel. De gebiedsgerichte uitwerking volgt in 2021.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Met het Omgevingsprogramma geeft GS uitwerking aan de beleidsdoelen die PS hebben vastgesteld in de Omgevingsvisie.

Vernieuwde Omgevingsvisie
Bestaand
7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

Betreft tekstuele verbeteringen, actualisaties en verbeteringen in opbouw, structuur en leesbaarheid van de Omgevingsvisie. Evenals het consistent maken met de begroting.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie 14-04-2021
Besluitvorming PS 16-06-2021
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Veel van de onderwerpen op deze LTA die beleidswijzigingen betreffen worden doorgevoerd in deze vernieuwing van de Omgevingsvisie.

Reden van agendering:
Betreft een doorlopende procedure.

Wijziging Omgevingsverordening Zuid-Holland 2020
Nieuw
7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

Vanwege het uitstel van de Omgevingswet kan de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) nog niet van kracht worden. Daarom wordt de huidige omgevingsverordening aangepast op een aantal inhoudelijke punten die deels ook al in de ZHOV waren voorzien. Deze aanpassingen lopen in de besluitvorming parallel met de vernieuwde Omgevingsvisie en het ontwerp Omgevingsprogramma.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA. Dit maakte eerder onderdeel uit van de koers 2020 en de ZHOV. Het is nu opgenomen in de LTA als apart onderwerp.

In deze wijziging zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
• Wijziging begrenzing van een aantal contouren van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en een aantal recreatiegebieden.
• Toevoegen locaties windenergie.
• Toevoegen Artikel risico’s van klimaatverandering.
• Toevoegen Paragraaf Beschermingszone drinkwatervoorziening.
• Wijzigen artikel 6.10 (stedelijke ontwikkelingen) in verband met maatregelen wonen.
• Wijzigen artikel 6.10 (stedelijke ontwikkelingen) in verband met 3 ha kaart.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Het loopt parallel met de vaststelling van vernieuwde Omgevingsvisie en het ontwerp Omgevingsprogramma.

Reden van agendering:
Het uitstel van de Omgevingswet waardoor de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) nog niet van kracht kan worden.