DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q3 2021

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Soortenbeheer en faunabeleid
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Sinds 2017 zijn de provincies, door de invoering van de Wet natuurbescherming, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het beleid van Provincie Zuid-Holland is op een aantal onderwerpen niet volledig of verouderd. Daarom gaat Provincie Zuid-Holland het natuurbeleid op een aantal onderdelen concreter uitwerken: dit betreft de onderwerpen soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Meindert Stolk
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De startbrief ‘soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding’ (PZH-2020-746558535) is aan u verstuurd. De daarin vermelde planning is ongewijzigd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben toegezegd PS op een aantal momenten te betrekken bij de uitwerking van het soortenbeleid.

Herziening programma ruimte Zuidplaspolder
Bestaand
4. Beleidsuitvoering

De gemeente Zuidplas, de provincie en de overige partners in de Grondbank RZG Zuidplas werken samen aan planvorming voor de ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder tot een gebied met o.a. woningbouw, bedrijvigheid, natuur en recreatie. Het is waarschijnlijk dat de nog op te stellen bestuurlijke afspraken tussen deze partijen zullen leiden tot voorstellen voor aanpassingen in het Programma ruimte m.b.t. de 3 ha kaart en de tekst over de ontwikkeling van de Zuidplaspolder

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Q2 2021 blijkt te ambitieus. Q3/Q4 is realistischer.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Op verzoek van GS.

Programma Flexwonen
Bestaand
4. Beleidsuitvoering

De provincie ziet in Flexwonen een oplossing voor het snel beschikbaar krijgen van woonruimten voor spoedzoekers en voor het snel inlopen van het woningtekort. Met Flexwonen wordt gedoeld op verschillende soorten tijdelijke huisvestingsoplossingen, waarbij men woont op basis van tijdelijke huurcontracten. Om Flexwonen te bevorderen wordt een programma Flexwonen opgesteld. In dit programma zal ook worden ingegaan op de inzet van het budget dat PZH van het Rijk heeft gekregen om Flexwonen te bevorderen.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Uitwerking van de beleidsbeslissing wonen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Met het opzetten van een programma Flexwonen wordt tegemoet gekomen uit een in de Woondeal Zuidelijke Randstad gemaakte afspraak:
'Partijen onderkennen dat de vraag naar tijdelijke en flexibele woonoplossingen structureel is geworden en daarom een duurzame aanpak vergt. Partijen zetten zich daarom in voor meer mogelijkheden voor flexwonen.'

De Woondeal is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen BZK, PZH, Bestuurlijke tafel wonen Haaglanden, Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, gemeenten Dordrecht, Leiden, Den Haag, Rotterdam

Werkwijze onteigeningen
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Betreft ontwikkelen van een nieuwe werkwijze t.a.v. onteigeningen, gezamenlijk met andere provincies en gemeenten.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Berend Potjer
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De invoering van de Omgevingswet. Hierdoor verandert de rol van PS bij onteigenen. Nu is een Koninklijk Besluit nodig om te mogen onteigenen, waarna een burgerlijke rechter de onteigening uitspreekt in een vonnis. Onder de nieuwe wet zullen PS onteigeningsbeschikkingen geven, die
door een bestuursrechter moeten worden bekrachtigd.

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2021
Bestaand
7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

Betreft de hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening die nodig is om te voldoen aan de Omgevingswet.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het ontwerp is in Q2-2020 aangeboden aan PS waarbij expliciet onderscheid gemaakt is tussen: beleidsrijke aanpassingen, gelijkwaardige aanpassingen en aanpassingen als gevolg van de omgevingswet met beperkte impact. Er wordt gewerkt aan de beantwoording en verwerking van zienswijzen en andere noodzakelijke wijzigingen als gevolg van het verder beschikbaar komen van de Rijksregelgeving (welke eind 2020 nog niet allemaal officieel was gepubliceerd in het staatsblad).

Het voorstel voor hectarenneutrale grenswijzingen (in- en uitdeuken) van het Natuurnetwerk Nederland in het gebied Gouwe-Wiericke wordt opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland in Q2 2021 onder huidig recht, omdat de inwerkingtreding van de ZHOV een jaar later zal zijn in verband met het uitstel van de Omgevingswet. Dit is nu apart opgenomen op de LTA, zie “Wijziging Omgevingsverordening Zuid-Holland 2020”.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) schuift een kwartaal op omdat eind 2020 de definitieve Rijksregelingeving (aanvullingsbesluiten Natuur en aanvullingsbesluit Bodem) nog niet \ gepubliceerd waren. Uit concepten daarvan blijkt dat afstemming op de laatste versies nog enige tijd gaat kosten.

Ook enkele zienswijzen vergen nog wat uitgebreider uitzoekwerk om geconstateerde bevindingen die te maken hebben met de vernieuwing die de Omgevingswet brengt optimaal vorm te geven. Met een verschuiving is er nog steeds ruim voldoende tijd voor de besluitvorming en publicatie die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vermoedelijk 1-1-2022) moet zijn afgerond. De planning voor de behandeling en besluitvorming is aan de Staten.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. In 2021 start een wijzigings- en aanvullingsspoor op de omgevingsverordening. Zie “Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2021”.

Reden van agendering:
Wettelijke verplichting. Opgevoerd in het kader van de implementatie van de Omgevingswet en Omgevingsbeleid.