DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q4 2021

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Module Integrale visie Vlietzone
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

N.a.v. amendement 659 is aan de lange termijn agenda van de Omgevingsvisie toegevoegd dat ‘de provincie in nauwe samenwerking met gemeenten een integrale visie voor de Vlietzone opstelt’. Het betreft de uitwerking van het Landschapspark Zuidvleugel langs de Vliet tussen Rijswijk en Leiden.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA, in 2019 aan de LTA toegevoegd n.a.v. amendement 659. Het proces om samen met gemeenten en stakeholders
een visie te ontwikkelen loopt.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Amendement 659 “Visie Vlietzone”.

Gezonde en veilige leefomgeving
Bestaand
2. Startnotities

Startnotitie geeft een uitwerking van de beoogde aanpak van de opgave Gezond en Veilig in hoofdstuk 7 van het Coalitieakkoord. In dit hoofdstuk is aangegeven dat deze ambities voor een gezonde en veilige leefomgeving worden uitgewerkt in een programma.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2020
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie 20-01-2021
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Is zo afgesproken in het Coalitieakkoord

Provinciaal inpassingsplan (PIP) met toepassing Provinciale Coördinatie regeling (CPR). Warmtetransportleiding door het Midden (start).
Bestaand
4. Beleidsuitvoering

Betreft maken van het PIP t.b.v. ‘Warmtetransportleiding door het Midden’.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu, Anne Koning
Ambitie
 • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de bevoegde gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten bij ons aanleveren. Aan de bevoegde gezagen is een brief gezonden waarin de uiterlijke termijn van het aanleveren van de ontwerpbesluiten is opgenomen.

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om een PIP vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende handelingen. GS informeren de Staten regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden.

Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Zoveel mogelijk beleidsarme aanpassing en actualisering van de beleidsregel uit 2013 met het oog op o.m. de invoering van de Omgevingswet, tevens -voor zover van toepassing- implementatie van PS-besluit nr. 7062. De herziene beleidsregel wordt vastgesteld door GS en wordt vervolgens t.k.n. aan PS aangeboden.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Planning is aangepast in verband met de vertraging in de invoering van de Omgevingswet en daarmee van de inwerkingtreding van de nieuwe
Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV). Daarnaast treedt er
vertraging op door een tekort aan capaciteit.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, met de ZHOV.

Reden van agendering:
Beleidsregel is verouderd en niet aangepast aan Omgevingswet. Ook implementatie van PS-besluit 7062.

Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2021
Bestaand
7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

Voor het jaar 2021 komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke wijzigingen en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Voor het jaar 2021 komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke wijzigingen (eventueel uit andere modules die nog lopen onder (alleen) het huidige recht) en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De planning schuift een kwartaal naar achteren in verband met het verschuiven van de planning van de initiële ZHOV.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Pas nadat de initiële ZHOV is afgerond kan gestart worden met het in procedure brengen van eventuele aanvullingen en wijzigingen.

Reden van agendering:
Flexibiliteit behouden richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ervoor kunnen zorgen dat de ZHOV actueel blijft.