DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q4 2021

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Huisvesting arbeidsmigranten
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Er lopen verschillende onderzoeken om in kaart te brengen of beleidsaanpassingen nodig zijn voor het beleid over huisvesting arbeidsmigranten.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. Er is een vervolgstap toegevoegd. Cie RWE heeft op 26 mei 2021 een opbrengstnotitie van GS behandeld met daarin concept voorstellen. De vervolgstap is om deze concept voorstellen meer uit te werken. GS hebben PS schriftelijk laten weten dat in Q4 2021 de uitwerkte voorstellen aangeboden kunnen worden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Het programma huisvesting arbeidsmigranten dat op 2 juli 2019 door GS is vastgesteld. GS
informeren PS regelmatig over de voortgang van het programma. Als Gedeputeerde Staten
en Provinciale Staten op basis van de bevindingen uit het programma constateren dat het omgevingsbeleid op dit punt aangepast moet worden, dan zullen GS dat samen met Provinciale
Staten oppakken.

Module Integrale visie Vlietzone
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

N.a.v. amendement 659 is aan de lange termijn agenda van de Omgevingsvisie toegevoegd dat ‘de provincie in nauwe samenwerking met gemeenten een integrale visie voor de Vlietzone opstelt’. Het betreft de uitwerking van het Landschapspark Zuidvleugel langs de Vliet tussen Rijswijk en Leiden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA, in 2019 aan de LTA toegevoegd n.a.v. amendement 659. Het proces om samen met gemeenten en stakeholders een visie te ontwikkelen loopt.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Amendement 659 “Visie Vlietzone”.

Energietransitie, waaronder uitwerking Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieën
Bestaand
2. Startnotities

Betreft de onderdelen industrie, elektriciteit en gebouwde omgeving. Voor de onderdelen gebouwde omgeving en elektriciteit wordt het Klimaatakkoord uitgewerkt in RES’en (Regionale Energiestrategieën).

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE), Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. Eerder stond aangegeven dat de startnotitie in Q3-Q4 2021 zou
worden aangeleverd. Nu is duidelijk geworden dat dit in Q4 2021 wordt aangeleverd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De 7 regionale energiestrategieën doen voorstellen voor het duurzaam opwekken voor zon
en wind op land. De verwachting is dat hierop het omgevingsbeleid om die reden moet
worden aangepast. De RES’en worden geagendeerd voor besluitvorming in juni 2021 in PS.
En is een planningsbrief en een doorkijk voor omgevingsbeleid naar de Staten gestuurd in
dec 2020 waarin o.a. een indicatie staat voor de oplevering van de startnotitie.

Module Soortenbeheer, faunabeleid en dierenopvang
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Sinds 2017 zijn de provincies, door de invoering van de Wet natuurbescherming, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het beleid van Provincie Zuid-Holland is op een aantal onderwerpen niet volledig of verouderd. Daarom gaat Provincie Zuid- Holland het natuurbeleid op een aantal onderdelen concreter uitwerken: dit betreft de onderwerpen soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Meindert Stolk
Ambitie
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Aan het onderwerp is dierenopvang toegevoegd.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Een lichte uitloop wordt verwacht (op de grens van Q3 en Q4 2021) vanwege de
complexiteit van het geheel en de zorgvuldigheid waarmee
het proces doorlopen wordt.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben toegezegd PS op een aantal momenten te betrekken bij de uitwerking van het
soortenbeleid.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) met toepassing Provinciale Coördinatie regeling (CPR). Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag (voorheen Warmtetransportleiding door het Midden)
Bestaand
4. Beleidsuitvoering

Betreft maken van het PIP t.b.v. ‘warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag’

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

PS hebben op 13 oktober 2021 de PIP Vlaardingen-Den Haag (WLQ) vastgesteld.
Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de
bevoegde gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten bij ons aanleveren. Aan de bevoegde gezagen
is een brief gezonden waarin de uiterlijke termijn van
het aanleveren van de ontwerpbesluiten is opgenomen.

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om een PIP vast te stellen. GS doen
hiervoor alle voorbereidende handelingen. GS informeren de Staten regelmatig over de
stappen die in dit project gezet worden.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) WarmtelinQ Rijswijk-Leiden (start)
Nieuw
4. Beleidsuitvoering

Betreft maken van het PIP/Projectbesluit t.b.v. ‘WarmtelinQ Rijswijk-Leiden’. Eventueel later Provinciale Coördinatieregeling (PCR) van toepassing verklaren op de benodigde vergunningen.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA, vanwege financierings- en
samenwerkingsafspraken. Het betreft een ruimtelijke inpassingsprocedure.
PS hebben op 22 september 2021 besloten ten aanzien van de PIP Rijswijk-Leiden (WLQ+)
een PIP dan wel een projectbesluit (gelet op de komende Omgevingswet) op te gaan stellen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de
bevoegde gezagen (negen) gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat,
Gasunie en provincie tijdig een voorkeurstracé bepalen o.b.v.
verkenningen MER benutten) waarop participatie en inspraak is
georganiseerd. Mede gelet op de overgang naar de Omgevingswet.
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de
Gasunie ontvankelijke vergunningaanvragen indient en dat de bevoegde
gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten en definitieve besluiten afgeven c.q.
bij de provinice aanleveren indien de PCR van toepassing is. Over het van
toepassing verklaren van de PCR zal dan t.z.t. (Q1 2023) een afzonderlijk
besluit door de provincie moeten worden genomen.

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om te besluiten om een PIP op te gaan
stellen en om deze vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende
handelingen. Echter, zal door de verwachtte inwerkingtreding van de
Omgevingswet zal het instrument PIP komen te vervallen en hiervoor komt
in de plaats het Projectbesluit. GS worden dan het bevoegde gezag voor
de vaststelling van het Projectbesluit. GS informeren de Staten regelmatig
over de stappen die in dit project gezet worden.

Herziening toetsingskader provinciale ondersteuningsinstellingen Zuid-Holland
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland is in 2017 vastgesteld. Onder andere in verband met de landelijke evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en de nieuwe landelijke innovatieagenda bibliotheken is een herziening mogelijk gewenst.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De GS-brief is conform planning in
Q3-2020 aan PS verstuurd. Eind 2021 wordt aanbieding van de herziening
verwacht.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De reden hiervoor is dat voor het zomerreces 2021 een nieuwe
portefeuillehouder is gekomen. De herziening wordt direct na het
zomerreces 2021 met de nieuwe portefeuillehouder besproken. Naar
verwachting kan de herziening in Q4 2021 in plaats van Q2 2021 aan PS
gestuurd worden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben de bevoegdheid om het toetsingskader voor de provinciale
ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Zuid-Holland vast te stellen
en te wijzigen. GS informeert PS over ontwikkelen omtrent dit onderwerp.

Werkwijze onteigeningen
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Betreft ontwikkelen van een nieuwe werkwijze t.a.v. onteigeningen, gezamenlijk met andere provincies en gemeenten.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Berend Potjer
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Dit onderwerp is verschoven van Q3 2021 naar Q4 2021. Om het
onteigenen een afgewogen samenspel te laten worden tussen GS en PS is
meer tijd nodig om dat uit de diepen en om te onderzoeken of het
verstandig is het onteigeningsproces langs een protocolafspraak te laten
lopen. Het gaat daarbij vooral om de inzet van het nieuwe instrument
“projectbesluit”. Het projectbesluit wordt een bevoegdheid van GS en wordt
waarschijnlijk de belangrijkste grondslag voor provincies waarop onteigend
wordt. Vandaar de verschuiving naar Q4 2021.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De invoering van de Omgevingswet. Hierdoor verandert de rol van PS bij
onteigenen. Nu is een Koninklijk Besluit nodig om te mogen onteigenen,
waarna een burgerlijke rechter de onteigening uitspreekt in een vonnis.
Onder de nieuwe wet zullen PS onteigeningsbeschikkingen geven, die
door een bestuursrechter moeten worden bekrachtigd.