DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q2 2022

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Module Vaststelling geluidsproductieplafonds provinciale wegen
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft een nieuwe taak die met de inwerkingtreding van de omgevingswet ook gaat gelden voor de provinciale wegen (geldt al sinds 2012 voor de Rijksinfrastructuur).

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja, Het vaststellen van de GPP’s zal dit jaar gaan plaatsvinden, voor de inwerkingtreding
van de Omgevingswet waarin SWUNG2 staat opgenomen. Op deze manier is de
provincie Zuid-Holland direct,vanaf
de aftrap, goed voorbereid bij de start van de inwerkingtreding. Echter,
de inwerking van de Omgevingswet is met een half vertraagd naar 1 juli 2022. Hierdoor is
het ontwerp verschoven van Q3 2021 naar Q4 2021. En is de vaststelling verschoven van
Q1 2022 naar Q2 2022.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Herziening Omgevingsbeleid 2022
Nieuw
3. Beleidsaanpassingen

Betreft een gecombineerde procedure voor meerdere modules van het Omgevingsbeleid. Dit kan leiden tot een partiële wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Er wordt een procedurele bundeling (herziening Omgevingsbeleid
2022) gemaakt voor meerdere modules van Omgevingsbeleid.

Reden van agendering:
Het starten van procedures voor modules die kunnen leiden tot een
aanpassing en een herziening van onderdelen van het Omgevingsbeleid
(Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Omgevingsprogramma) en
waarbij het mogelijk is om deze procedures te bundelen.

Herziening omgevingsbeleid m.b.t. Middengebied Zuidplaspolder
Bestaand
4. Beleidsuitvoering

Op 1 juli 2021 is de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ondertekend door de gemeente Zuidplas, de Grondbank RZG Zuidplas en GS. Deze is voorafgaand op 26 mei 2021 besproken in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie. In deze Overeenkomst is vastgelegd welke voorstellen voor wijziging van het provinciaal Omgevingsbeleid GS aan PS zullen voorleggen. Deze wijzigingen betreffen o.a. aanpassing van de 3 ha kaart voor woningbouw en bedrijventerreinen in de Zuidplaspolder.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het onderwerp Herziening
Programma ruimte Zuidplaspolder is veranderd in het onderwerp
Herziening omgevingsbeleid m.b.t. Middengebied Zuidplaspolder.
Is er sprake van een planningswijziging?

Nee. Wel is toegevoegd hoe de vervolgplanning is na oplevering van de
Nota reikwijdte en detailniveau.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Op verzoek van GS.

Monitor Leefomgevingstoets
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft maken van een monitor van de staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Conform afspraak met PS.

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

De Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021 geeft een overzicht over de luchtkwaliteit, de trend in de concentraties en de maatregelen die de provincie neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit 2021 is in Q2
2021 aan PS gestuurd. In 2022 wordt er
weer een voortgangsrapportage aangeboden aan PS.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Jaarlijks rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit en het
luchtbeleid van de provincie. Dit is een toezegging
aan Provinciale Staten ten tijde van de vaststelling van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009.
In januari 2020 heeft de provincie het Schone Lucht Akkoord getekend,
het nieuwe samenwerkingsprogramma ter verbetering van de luchtkwaliteit, de opvolger van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Het Schone Lucht Akkoord heeft als doel om de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren. De
voortgangsrapportages aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit zullen onder het Schone
Lucht Akkoord worden voortgezet.

Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2022 (Volgens nieuw recht)
Bestaand
7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke wijzigingen en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er
een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV
om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op
mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook
kunnen beleidsrijke wijzigingen (eventueel uit andere modules die nog
lopen onder (alleen) het huidige recht) en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De planning schuift voor het ontwerp één kwartaal en vaststelling twee kwartalen naar
achteren in verband met het verschuiven van de beoogde datum van inwerkingtreding van
de Omgevingswet en de afhankelijkheid van de behandeling van de initiële ZHOV door PS.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Pas nadat de initiële ZHOV is afgerond kan gestart worden met het in procedure
brengen van eventuele aanvullingen en wijzigingen.

Reden van agendering:
Flexibiliteit behouden richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet
en ervoor kunnen zorgen dat de ZHOV actueel blijft.