DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q2 2022

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Module Integrale visie Vlietzone
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

N.a.v. amendement 659 is aan de lange termijn agenda van de Omgevingsvisie toegevoegd dat ‘de provincie in nauwe samenwerking met gemeenten een integrale visie voor de Vlietzone opstelt’. Het betreft de uitwerking van het Landschapspark Zuidvleugel langs de Vliet tussen Rijswijk en Leiden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA, in 2019 aan de LTA toegevoegd n.a.v. amendement 659. Het proces om samen met gemeenten en stakeholders een visie te ontwikkelen loopt.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja, de gezamenlijke visie wordt Q2 2022 aan PS gestuurd in plaats van Q4 2021. De reden hiervoor is het overleg met de gemeente en de stakeholders meer tijd nodig heeft dan gedacht. Zo hebben als gevolg van de Corona-maatregelen geplande stakeholders-bijeenkomsten alsnog niet doorgegaan.

Bovendien zijn er op 16 maart 2022 gemeenteraadverkiezingen. De planning is hierdoor ook afhankelijk van hoe snel de nieuwe Raden de Integrale visie Vlietzone willen behandelen in hun Raadsvergadering.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) WarmtelinQ Rijswijk-Leiden (start)
Bestaand
4. Beleidsuitvoering

Betreft maken van het PIP/Projectbesluit t.b.v. ‘WarmtelinQ Rijswijk-Leiden’. Eventueel later Provinciale Coördinatieregeling (PCR) van toepassing verklaren op de benodigde vergunningen.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA, vanwege financierings- en samenwerkingsafspraken. Het betreft een ruimtelijke inpassingsprocedure.

PS hebben op 22 september 2021 besloten ten aanzien van de PIP Rijswijk-Leiden (WLQ+) een PIP dan wel een projectbesluit (gelet op de komende Omgevingswet) op te gaan stellen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Q4 van 2021 was nodig ter voorbereiding en ter voorbereiding en afstemming van het participatieplan en de NRD voor het MER.

De start mer-procedure met inspraak zal in Q1 -Q2 2022 ingevuld worden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de bevoegde gezagen (negen) gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie tijdig een voorkeurstracé bepalen o.b.v. verkenningen (MER benutten) waarop participatie en inspraak is georganiseerd. Mede gelet op de overgang naar de Omgevingswet.

Om de realisatie van de warmtetransportleiding in deze planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de Gasunie ontvankelijke vergunningaanvragen indient en dat de bevoegde gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten en definitieve besluiten afgeven c.q. bij de provincie aanleveren. Om dit proces te bevorderen kan de PCR van toepassing worden verklaard. Over het van toepassing verklaren van de PCR zal dan t.z.t. (Q1 2023) een afzonderlijk besluit door de provincie moeten worden genomen.

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om te besluiten om een PIP op te gaan stellen en om deze vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende handelingen. Echter, zal door de verwachtte inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het instrument PIP komen te vervallen en hiervoor komt in de plaats het Projectbesluit. GS worden dan het bevoegde gezag voor de vaststelling van het Projectbesluit. GS informeren de Staten regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden.

Herziening omgevingsbeleid m.b.t. Middengebied Zuidplaspolder
Bestaand
4. Beleidsuitvoering

Op 1 juli 2021 is de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ondertekend door de gemeente Zuidplas, de Grondbank RZG Zuidplas en GS. Deze is voorafgaand op 26 mei 2021 besproken in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie. In deze Overeenkomst is vastgelegd welke voorstellen voor wijziging van het provinciaal Omgevingsbeleid GS aan PS zullen voorleggen. Deze wijzigingen betreffen o.a. aanpassing van de 3 ha kaart voor woningbouw en bedrijventerreinen in de Zuidplaspolder.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het onderwerp Herziening Programma ruimte Zuidplaspolder is veranderd in het onderwerp Herziening Omgevingsbeleid m.b.t. Middengebied Zuidplaspolder.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Op verzoek van GS.

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

De Voortgangsrapportage luchtkwaliteit geeft een overzicht over de luchtkwaliteit, de trend in de concentraties en de maatregelen die de provincie neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit 2021 is in Q2 2021 aan PS gestuurd. In 2022 wordt er weer een voortgangsrapportage aangeboden aan PS.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Jaarlijks rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit en het luchtbeleid van de provincie. Dit is een toezegging aan Provinciale Staten ten tijde van de vaststelling van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009.

In januari 2020 heeft de provincie het Schone Lucht Akkoord getekend, het nieuwe samenwerkingsprogramma ter verbetering van de luchtkwaliteit, de opvolger van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het Schone Lucht Akkoord heeft als doel om de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren. De voortgangsrapportages aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit zullen onder het Schone Lucht Akkoord worden voortgezet.

Monitor Leefomgeving Zuid-Holland
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft het beschikbaar stellen van een geactualiseerde versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland, waarmee de staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving buiten wordt weergegeven.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA, in navolging op de aanbieding van de eerste versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Conform (nog nader te concretiseren) afspraak met PS.

Herziening toetsingskader provinciale ondersteuningsinstellingen Zuid-Holland
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland is in 2017 vastgesteld. Onder andere in verband met de landelijke evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en de nieuwe landelijke innovatieagenda bibliotheken is een herziening mogelijk gewenst.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
- Ja. De redenen hiervoor zijn een volgende: In eerste instantie heeft
de provincie Zuid-Holland gewacht op de vaststelling van de landelijke netwerkagenda bibliotheken door de minister, maar het nieuwe
kabinet liet op zich wachten. Dit idee is ondertussen losgelaten.

- Daarnaast willen GS het graag bij PS aanbieden op het moment dat
PS een werkbezoek aan Probiblio afleggen. In verband met corona heeft dit tot op heden niet plaatsgevonden. Probiblio en de
Statengriffie zijn momenteel aan het kijken naar een mogelijk moment aan het begin van 2022.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben de bevoegdheid om het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Zuid-Holland vast te stellen en te wijzigen. GS informeert PS over ontwikkelen omtrent dit onderwerp.

Nadere regels meldingsplicht activiteiten infrastructuur
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Betreft wijziging van de regelgeving die erop gericht is om vijf vastgestelde activiteiten op het gebied van kabels en leidingen meldingsplichtig te maken, in plaats van vergunningplichtig, waarbij de bescherming en het veilig en doelmatig gebruik van de provinciale infrastructuur gewaarborgd blijft.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Het meldingssysteem is een onderdeel van de Omgevingsverordening (ZHOV). Er wordt aangesloten bij het opstellen van een nieuwe verordening (zie paragraaf 7“Doorontwikkelen Omgevingsbeleid”, Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2022 (Volgens nieuw recht) en bij het PS-traject in de komende vaststellings- en wijzigingsrondes. Er wordt zoveel mogelijk parallel met elkaar meegelopen zodat de aansluiting optimaal is.

Reden van agendering:
Het meldingssysteem zal per 1 juli 2022 samen met de Omgevingswet en de Omgevingsverordening in werking moeten treden. Tot deze datum worden PS en GS op de hoogte gehouden van de stand van zaken.