DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q3 2022

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
MIRT-verkenning voor een Nieuwe oeververbinding
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

In dit project worden maatregelen onderzocht die de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio beter maakt. Deze MIRT-verkenning heeft een brede scope; van de Maastunnel in het westen tot aan de Algera-corridor in het oosten van het studiegebied.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2022
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee. De planning is wel mede afhankelijk van de totstandkoming van een missionair kabinet.

Reden van agendering:
In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt gestudeerd op mogelijke, nieuwe fysieke maatregelen. Deze beoogde fysieke maatregelen zullen binnen het provinciale Omgevingsbeleid moeten passen om ze daadwerkelijk te kunnen realiseren. Mogelijk zijn hiervoor aanpassingen in het huidige provinciale Omgevingsbeleid nodig. Gemeenten hebben tevens de verantwoordelijkheid om deze beoogde fysieke maatregelen in hun Omgevingsbeleid mogelijk te maken.

Module Vaststelling geluidsproductieplafonds provinciale wegen
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft een nieuwe taak die met de inwerkingtreding van de omgevingswet ook gaat gelden voor de provinciale wegen (geldt al sinds 2012 voor de Rijksinfrastructuur).

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja, want de Omgevingswet wordt later uitgevoerd. Daarom is de planning ook aangepast. De vaststelling vindt nu plaats in Q3 2022 in plaats van Q2 2022.
Het ontwerp wordt in Q1 2022 opgeleverd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Module Ruimte en Wonen
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft beleidsbijstellingen op de onderwerpen wonen, verstedelijkingsstrategie, 3ha-kaart, huisvesting arbeidsmigranten, snelfiets- en wandelroutes en vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2022
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.
.
Reden van agendering:
Op verzoek van GS

Nadeelcompensatie infrastructuur maatregelen
Nieuw
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Betreft GS besluit over nadeelcompensatie door infrastructurele maatregelen en de invulling van ‘normaal maatschappelijk risico’.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA sinds het voorjaar 2022.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er is aansluiting gezocht bij artikelen uit de Omgevingswet en titel 4.5 van de Awb, die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. Indien de huidige inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet d.d. 1 juli 2022 wordt uitgesteld, dan zullen de stukken moeten worden aangepast.

Reden van agendering:
Nieuwe beleidsregel