DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q1 2023

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Module Soortenbeleid
Afgerond
3. Beleidsaanpassingen

Sinds 2017 zijn de provincies, door de invoering van de Wet natuurbescherming, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het beleid van Provincie Zuid-Holland is op een aantal onderwerpen niet volledig of verouderd. Daarom gaat Provincie Zuid-Holland het natuurbeleid op een aantal onderdelen concreter uitwerken: dit betreft de onderwerpen soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2022
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Meindert Stolk
Ambitie
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een afgerond onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben toegezegd PS op een aantal momenten te betrekken bij de uitwerking van het soortenbeleid.

Evaluatie beleidsregel diffuus lood in de bodem
Afgerond
5. Evaluaties en monitoring

In de beleidsregel heeft de provincie opgenomen hoe wordt omgegaan met diffuus lood in de bodem, om blootstelling en gezondheidsrisico’s te reduceren.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2022
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
Vanwege de in werkingtreding van de Omgevingswet verschuift de BG taak voor grond van de provincie naar de gemeenten. Hiermee eindigt voor de provincie ook het project diffuus-lood in de bodem, waardoor dit een geschikt moment is om de inzet die sinds 2016 op dit project heeft plaatsgevonden te bundelen en te evalueren.

Rapportage Doeltreffendheid subsidies 2019- 2023
Nieuw
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Nieuw op de LTA

Is er sprake van aan planningswijziging?
Nee

Reden van agendering
Conform artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) wordt aan het eind van de coalitieperiode verslag uitgebracht over de doeltreffendheid van subsidieregelingen.