DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q4 2023

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Verkenning Ruimtelijk voorstel
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Bestaand

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering
> Dit traject is gestart om de ruimtelijke gevolgen van de grote transities waar de provincie voor staat, zoals vanuit het Klimaatakkoord te integreren in het Omgevingsbeleid. Daarmee geven we ook invulling aan de vraag van het rijk om op regionaal niveau de puzzel te leggen als gevolg van de verschillende nationale programma’s. Dit onderwerp loopt ook mee met de Herziening Omgevingsbeleid 2024.
De grootste aanpassingen worden meegenomen in de Herzieningen 2025 en 2026.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) WarmtelinQ Rijswijk-Leiden (start)
Bestaand
4. Beleidsuitvoering

Betreft maken van het PIP/Projectbesluit t.b.v. ‘WarmtelinQ Rijswijk-Leiden’. Eventueel later Provinciale Coördinatieregeling (PCR) van toepassing verklaren op de benodigde vergunningen.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2023
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie Q4 2023
Besluitvorming PS Q2 2024
Portefeuillehouders Berend Potjer, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA, vanwege financierings- en samenwerkingsafspraken. Het betreft een ruimtelijke inpassingsprocedure en een Provinciale Coördinatieregeling (PCR).

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering:
> Het is de bevoegdheid van PS om te besluiten om een PIP op te gaan stellen en om deze vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende handelingen. Het ontwerp-inpassingsplan is met de cluster 1 vergunningen ter inzage gelegd voor de inwerking treding van de Omgevingswet. Daardoor wordt de procedure voortgezet op de regelgeving van de Wro en niet op die van de Omgevingswet. . GS informeren de Staten regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden. PS zal het inpassingsplan volgens de regelgeving onder de Wro vaststellen in Q2 2024.

Nadeelcompensatie infrastructuur maatregelen
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Betreft GS besluit over nadeelcompensatie door infrastructurele maatregelen en de invulling van ‘normaal maatschappelijk risico’s

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2023
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. In verband met uitstel invoering Omgevingswet tot 1 januari 2024 is er wat meer voorbereidingstijd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja, de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er is aansluiting gezocht
bij artikelen uit de Omgevingswet en titel 4.5 van de Awb, die gelijktijdig
met de Omgevingswet in werking treedt. Indien de huidige
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt uitgesteld, dan zullen de stukken moeten worden aangepast.

Reden van agendering:
> Nieuwe beleidsregel