DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q4 2023

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden ontheffingsinstrument)
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Bepalen naar aanleiding van het Randstad koopstromenonderzoek, en de daarop uitgevoerde nadere analyse, of al dan niet een beleidsrijke wijziging nodig is.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2023
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning, Meindert Stolk
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> PS hebben in de Statencommissie RWE van 31 augustus 2022 besloten de Beleidsbrief Detailhandel en het Koopstromenonderzoek niet apart te bespreken, maar te betrekken bij de startnotitie herziening Omgevingsbeleid, module Wonen en Werken.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Dit onderwerp is onderdeel van de Module Wonen, Werken en Werelderfgoed.

Reden van agendering:
> Is door de commissie RWE op haar eigen agenda gezet tijdens de
commissievergadering van 10 februari 2021.

Verkenning Ruimtelijk voorstel
Nieuw
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Nieuw onderwerp in het LTA.

Is er sprake van een planningswijziging
> Nee

Reden van agendering
> Dit traject is gestart om de ruimtelijke gevolgen van de grote transities waar de provincie voor staat, zoals vanuit het Klimaatakkoord te integreren in het Omgevingsbeleid. Daarmee geven we ook invulling aan de vraag van het rijk om op regionaal niveau de puzzel te leggen als gevolg van de verschillende nationale programma’s. Dit onderwerp loopt ook mee met de Herziening Omgevingsbeleid 2024.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) WarmtelinQ Rijswijk-Leiden (start)
Bestaand
4. Beleidsuitvoering

Betreft maken van het PIP/Projectbesluit t.b.v. ‘WarmtelinQ Rijswijk-Leiden’. Eventueel later Provinciale Coördinatieregeling (PCR) van toepassing verklaren op de benodigde vergunningen.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2023
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA, vanwege financierings- en samenwerkingsafspraken. Het betreft een ruimtelijke inpassingsprocedure.

PS hebben op 22 september 2021 besloten ten aanzien van de PIP Rijswijk-Leiden (WLQ+) een PIP dan wel een projectbesluit (gelet op de komende Omgevingswet) op te gaan stellen.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Reden van agendering:
> Het is de bevoegdheid van PS om te besluiten om een PIP op te gaan stellen en om deze vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende handelingen. Echter, zal door de verwachtte inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het instrument PIP komen te vervallen en hiervoor komt in de plaats het Projectbesluit. GS worden dan het bevoegde gezag voor de vaststelling van het Projectbesluit. GS informeren de Staten regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden.

Nadeelcompensatie infrastructuur maatregelen
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Betreft GS besluit over nadeelcompensatie door infrastructurele maatregelen en de invulling van ‘normaal maatschappelijk risico’s

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2023
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. In verband met uitstel invoering Omgevingswet tot 1 januari 2024 is er wat meer voorbereidingstijd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja, de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er is aansluiting gezocht
bij artikelen uit de Omgevingswet en titel 4.5 van de Awb, die gelijktijdig
met de Omgevingswet in werking treedt. Indien de huidige
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt uitgesteld, dan zullen de stukken moeten worden aangepast.

Reden van agendering:
> Nieuwe beleidsregel

Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Zoveel mogelijk beleidsarme aanpassing en actualisering van de beleidsregel uit 2013 met het oog op o.m. de invoering van de Omgevingswet, tevens -voor zover van toepassing- implementatie van PS-besluit nr. 7062. De herziene beleidsregel wordt vastgesteld door GS en wordt vervolgens t.k.n. aan PS aangeboden.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2023
Commissie Landelijk Gebied (LG)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. Het opleveren van het ontwerp is verschoven van Q1 2023 naar Q3
2023. De reden hiervoor is dat het opstellen van het ontwerp en afstemmen meer tijd
vraagt dan gedacht.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja, met de ZHOV.

Reden van agendering:
> Beleidsregel is verouderd en niet aangepast aan Omgevingswet. Ook implementatie van PS-besluit 7062