DNA Balk Provincie Zuid-Holland

1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Gaat om onderzoeken, agenda’s en andere verkennende trajecten die beleidsinhoudelijk van aard zijn, maar niet leiden tot concrete beleidsvoorstellen. Deze documenten zijn vormvrij. Na afronding volgt aanbieding aan Provinciale Staten ter kennisname.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
MIRT-verkenning voor een Nieuwe oeververbinding
Afgerond
Q3 2022

In dit project worden maatregelen onderzocht die de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio beter maakt. Deze MIRT-verkenning heeft een brede scope; van de Maastunnel in het westen tot aan de Algera-corridor in het oosten van het studiegebied.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2022
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt gestudeerd op mogelijke, nieuwe fysieke maatregelen. Deze beoogde fysieke maatregelen zullen binnen het provinciale Omgevingsbeleid moeten passen om ze daadwerkelijk te kunnen realiseren. Mogelijk zijn hiervoor aanpassingen in het huidige provinciale Omgevingsbeleid nodig. Gemeenten hebben tevens de verantwoordelijkheid om deze beoogde fysieke maatregelen in hun Omgevingsbeleid mogelijk te maken.

Verkenning Nationaal Plan Landelijk Gebied/ Provinciaal Plan Landelijk Gebied
Bestaand
Q4 2022

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2022
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Reden van agendering:
Opgave vanuit het rijk om in juli 2023 een gebiedsplan op te leveren waarin we aangeven hoe we de doelen die door het Rijk geformuleerd zijn willen realiseren. Het startdocument ZH PLG is op 7 december 2022 in de Statencommissie besproken.

Verkenning Natuurinclusief
Afgerond
Q4 2022

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een afgerond onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging
Nee

Reden van agendering
Toezegging om verkenning Natuur in de LTA op te nemen, zoals besproken in de Integrale Commissie op 16 maart 2022, toezegging nr 6. Op 13 december 2022 is een brief naar PS gestuurd over Toekomstverkenning en motie agenda natuurinclusief.

Verkenning Kantorenbeleid
Nieuw
Q2 2023

A.d.h.v. de nieuwste behoefteraming kantoren evalueren of het bestaand beleid t.a.v. kantoren (artikel 6.11) geactualiseerd dient te worden.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee

Reden van agendering:
Nieuwe behoefteraming kantoren komt in april 2023 beschikbaar. Aan de hand van de nieuwe behoefteraming kantoren wordt geëvalueerd of het bestaand beleid geactualiseerd dient te worden.

Verkenning Ruimtelijke Puzzel
Bestaand
Q3 2023

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2023
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA

Is er sprake van een planningswijziging
Nee

Reden van agendering
Dit traject is gestart om de ruimtelijke gevolgen van de grote transities waar de provincie voor staat, zoals vanuit het Klimaatakkoord te integreren in het Omgevingsbeleid. Daarmee geven we ook invulling aan de vraag van het rijk om op regionaal niveau de puzzel te leggen als gevolg van de verschillende nationale programma’s. Dit onderwerp loopt ook mee met de Herziening Omgevingsbeleid 2024.

Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden ontheffingsinstrument)
Bestaand
Q4 2023

Bepalen naar aanleiding van het Randstad koopstromenonderzoek, en de daarop uitgevoerde nadere analyse, of al dan niet een beleidsrijke wijziging nodig is.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2023
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
PS hebben in de Statencommissie RWE van 31 augustus 2022 besloten de Beleidsbrief Detailhandel en het Koopstromenonderzoek niet apart te bespreken, maar te betrekken bij de startnotitie herziening Omgevingsbeleid, module Wonen en Werken.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Dit onderwerp is onderdeel van de Module Wonen, Werken en Werelderfgoed.

Reden van agendering:
Is door de commissie RWE op haar eigen agenda gezet tijdens de
commissievergadering van 10 februari 2021.

Acht kansen voor Mobiliteit
Nieuw
-

Beschrijving van kansen, voorwaarden en thema’s voor mobiliteit. De studie is gebaseerd op een reeks snelstudies. De studie is afgerond. De actualisatie en doorwerking lopen nog.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Reden van agendering:
Op verzoek van GS. Dit is een onderzoek vanuit Kennis Zuid-Holland

STISE Duurzame transport infrastructuur in de Eurodelta
-
-

Welke maatregelen zijn nodig om de transportinfrastructuur in de Eurodelta te verduurzamen en hoe passen we die toe? Daarover ging dit onderzoek. Er wordt gewerkt aan een plan voor de verdere doorwerking naar beleid. In opdracht van Provincie ZH en 9 andere stakeholders, uitgevoerd door een internationaal consortium.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Reden van agendering:
Op verzoek van GS. Dit is een onderzoek vanuit Kennis Zuid-Holland

Verkenning Natura2000 natuurdoelanalyses
Nieuw
-

De Commissie Remkes heeft geadviseerd om het stikstofprobleem gebiedsgericht aan te pakken. De provincie heeft hiervoor een plan van aanpak uitgewerkt. De gebiedsgerichte aanpak wordt gevoed door drie pijlers: onderzoek naar de natuurdoelen, onderzoek naar stikstofbronnen en inventarisatie van relevante provinciale opgaven.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Reden van agendering:
Met de natuurdoelanalyses wordt per N2000-gebied in beeld gebracht hoe de natuur er nu voorstaat, wat de potentie voor areaaluitbreiding binnen N2000 zijn en welke maatregelen binnen en buiten N2000 gebied nodig zijn voor behoud, verbetering en uitbreiding. De natuurdoelanalyses voor stikstofgevoelige gebieden zijn in 2022 afgerond, die voor niet-stikstofgevoelige gebieden zijn nu in uitvoering. De uitkomsten van de natuurdoelanalyses vormen input voor nieuwe N2000-beheerplannen (2023-2024), het provinciale Gebiedsplan Stikstof (2023) en het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (2023).

Groene Cirkels
Nieuw
-

Groene Cirkels bestaat uit een uitgebreid netwerk van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. De partners werken gezamenlijk aan duurzaamheidsoplossingen, waarbij de natuur een belangrijke rol speelt. Zo brengen we de natuur en economie beter in balans en dragen wij actief bij aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Reden van agendering:
Op verzoek van GS.

Laatst gewijzigd op dinsdag 4 april 2023