DNA Balk Provincie Zuid-Holland

1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Gaat om onderzoeken, agenda’s en andere verkennende trajecten die beleidsinhoudelijk van aard zijn, maar niet leiden tot concrete beleidsvoorstellen. Deze documenten zijn vormvrij. Na afronding volgt aanbieding aan Provinciale Staten ter kennisname.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Voedselverspilling
Bestaand
Q2 2021

Verkenning waarbij huidige inspanningen in Zuid-Holland inzichtelijk worden gemaakt en aanvullende mogelijkheden worden geschetst t.a.v. voedselverspilling.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM), Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. In Q2-2020 is de GS-brief ‘Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland' aangeboden aan PS. Hierin is ook vervolgonderzoek aangekondigd.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De nieuwe planning is conform de GS-brief uit Q2-2020 waarin vervolgonderzoek reeds is aangekondigd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Betreft een toezegging van GS uit 2018

Clustering logistieke bedrijvigheid (waaronder XXL bedrijven)
Bestaand
Q2 2021

Doel is meer inzicht in de behoefte naar een clustering van de logistiek (in knooppunten).

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. In de Bedrijventerreinenstrategie is
een onderzoek aangekondigd naar XXL bedrijven. Dit traject geeft hier
invulling aan. Tevens wordt in de komende gecombineerde aanpassing van
het omgevingsbeleid bij wijze van ‘pas op de plaats’ al een voorlopige regulering voor de locatiekeuze van XXl bedrijven opgenomen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee

Reden van agendering:
Komt vanuit GS en PS samen.

Huisvesting arbeidsmigranten
Bestaand
Q2 2021

Er lopen verschillende onderzoeken om in kaart te brengen of beleidsaanpassingen nodig zijn voor het beleid over huisvesting arbeidsmigranten.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Het programma huisvesting arbeidsmigranten dat op 2 juli 2019 door GS is vastgesteld. GS informeren PS regelmatig over de voortgang van het programma. Als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op basis van de bevindingen uit het programma constateren dat het omgevingsbeleid op dit punt aangepast moet worden, dan zullen GS dat samen met Provinciale
Staten oppakken.

Seniorenhuisvesting
Nieuw
Q3 2021

Verkenning van prov. opties/instrumenten om meer, en meer diverse huisvesting specifiek voor ouderen te realiseren in ZH.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Het onderwerp Seniorenhuisvesting komt regelmatig aan de orde binnen Provinciale Staten, laatstelijk zeer uitgebreid op 31 maart 2021 in een speciale informatiesessie. Daarbij is uit de discussie gebleken dat P5 dit onderwerp prioriteit zou willen verlenen, in ieder geval qua bestuurlijke aandacht. In deze bijeenkomst is de toezegging gedaan dat GS een eerste verkennende stap van de mogelijkheden terzake op papier zal stellen. Omdat het zaak is de LTA in ieder geval wat betreft de prioritaire onderwerpen zo compleet mogelijk te maken wordt hier voorgesteld het onderwerp daarom hierin op te nemen. Opname van dit onderwerp in de LTA is ook gewenst om daarmee recht te doen aan de wens om dit onderwerp op dezelfde wijze serieus te nemen als vergelijkbare onderwerpen uit de woonportefeuille, zoals ‘flexwonen’ en ‘huisvesting voor arbeidsmigranten’ die al wel op de LTA prijken.

Module Integrale visie Vlietzone
Bestaand
Q4 2021

N.a.v. amendement 659 is aan de lange termijn agenda van de Omgevingsvisie toegevoegd dat ‘de provincie in nauwe samenwerking met gemeenten een integrale visie voor de Vlietzone opstelt’. Het betreft de uitwerking van het Landschapspark Zuidvleugel langs de Vliet tussen Rijswijk en Leiden.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA, in 2019 aan de LTA toegevoegd n.a.v. amendement 659. Het proces om samen met gemeenten en stakeholders
een visie te ontwikkelen loopt.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Amendement 659 “Visie Vlietzone”.

Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden ontheffingsinstrument)
Bestaand
Q1 2022

Bepalen naar aanleiding van het Randstad koopstromenonderzoek of al dan niet een beleidsrijke wijziging nodig is.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2020
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Er hebben inmiddels twee technische sessies met PS over het
detailhandelbeleid plaatsgevonden. In deze LTA is dit onderwerp verplaatst van categorie 5. “Evaluaties en monitoring” naar categorie 1. “Verkenningen, onderzoeken, gebiedspraktijken”. Dat is naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp “Duiding uitspraak Raad van State over Decathlon” in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie van 10 februari 2021. De commissievoorzitter heeft toen afgeconcludeerd dat GS niet hebben toegezegd om op dit moment een beleidsrijke wijziging van het perifere detailhandel aan PS voor te leggen. Er staat een Randstad Koopstromenonderzoek (KSO) in de planning, deze moet nog uitgevoerd worden. De verkregen data uit het KSO zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 naar de commissie verstuurd kunnen worden.

Via de reguliere systematiek zal specifiek voor Zuid-Holland o.b.v. de data
uit het KSO een nadere analyse uitgevoerd worden om te bepalen of er beleidswijzigingen nodig zijn. Deze analyse kan naar verwachting medio
2022 afgerond zijn. Dit is dan een logisch moment om te bespreken of er eventueel een beleidsrijke wijziging nodig is. Dit wordt ook op de planning
van de commissie RWE opgenomen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Is door de commissie RWE op haar eigen agenda gezet tijdens de
commissievergadering van 10 februari 2021.

Laatst gewijzigd op maandag 21 juni 2021