DNA Balk Provincie Zuid-Holland

1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Gaat om onderzoeken, agenda’s en andere verkennende trajecten die beleidsinhoudelijk van aard zijn, maar niet leiden tot concrete beleidsvoorstellen. Deze documenten zijn vormvrij. Na afronding volgt aanbieding aan Provinciale Staten ter kennisname.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden ontheffingsinstrument)
Bestaand
Q1 2022

Bepalen naar aanleiding van het Randstad koopstromenonderzoek, en de daarop uitgevoerde nadere analyse, of al dan niet een beleidsrijke wijziging nodig is.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Er hebben inmiddels twee technische sessies met PS over het detailhandelbeleid plaatsgevonden. Naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp “Duiding uitspraak Raad van State over Decathlon” in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie van 10 februari 2021 heeft de commissievoorzitter heeft toen afgeconcludeerd dat GS niet hebben toegezegd om op dit moment een beleidsrijke wijziging van het perifere detailhandel aan PS voor te leggen. Er staat een Randstad Koopstromenonderzoek (KSO) in de planning, deze moet nog uitgevoerd worden. De verkregen data uit het KSO zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 naar de commissie verstuurd kunnen worden.

Via de reguliere systematiek zal specifiek voor Zuid-Holland o.b.v. de data uit het KSO een nadere analyse uitgevoerd worden om te bepalen of er beleidswijzigingen nodig zijn. Deze analyse kan naar verwachting in Q2– Q3 2022 afgerond zijn. Dit is dan een logisch moment om te bespreken of er eventueel een beleidsrijke wijziging nodig is. Dit wordt ook op de planning van de commissie RWE opgenomen.

Module Integrale visie Vlietzone
Bestaand
Q2 2022

N.a.v. amendement 659 is aan de lange termijn agenda van de Omgevingsvisie toegevoegd dat ‘de provincie in nauwe samenwerking met gemeenten een integrale visie voor de Vlietzone opstelt’. Het betreft de uitwerking van het Landschapspark Zuidvleugel langs de Vliet tussen Rijswijk en Leiden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA, in 2019 aan de LTA toegevoegd n.a.v. amendement 659. Het proces om samen met gemeenten en stakeholders een visie te ontwikkelen loopt.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja, de gezamenlijke visie wordt Q2 2022 aan PS gestuurd in plaats van Q4 2021. De reden hiervoor is het overleg met de gemeente en de stakeholders meer tijd nodig heeft dan gedacht. Zo hebben als gevolg van de Corona-maatregelen geplande stakeholders-bijeenkomsten alsnog niet doorgegaan.

Bovendien zijn er op 16 maart 2022 gemeenteraadverkiezingen. De planning is hierdoor ook afhankelijk van hoe snel de nieuwe Raden de Integrale visie Vlietzone willen behandelen in hun Raadsvergadering.

MIRT-verkenning voor een Nieuwe oeververbinding
Bestaand
Q3 2022

In dit project worden maatregelen onderzocht die de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio beter maakt. Deze MIRT-verkenning heeft een brede scope; van de Maastunnel in het westen tot aan de Algera-corridor in het oosten van het studiegebied.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2022
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee. De planning is wel mede afhankelijk van de totstandkoming van een missionair kabinet.

Reden van agendering:
In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt gestudeerd op mogelijke, nieuwe fysieke maatregelen. Deze beoogde fysieke maatregelen zullen binnen het provinciale Omgevingsbeleid moeten passen om ze daadwerkelijk te kunnen realiseren. Mogelijk zijn hiervoor aanpassingen in het huidige provinciale Omgevingsbeleid nodig. Gemeenten hebben tevens de verantwoordelijkheid om deze beoogde fysieke maatregelen in hun Omgevingsbeleid mogelijk te maken.

Verkenning van provinciale opties/instrumenten om meer en meer diverse huisvesting specifiek voor ouderen te realiseren in Zuid-Holland
Bestaand
Q4 2022

Het onderwerp Seniorenhuisvesting komt regelmatig aan de orde binnen Provinciale Staten, o.a. uitgebreid op 31 maart 2021 in een speciale informatiesessie. Daarbij is uit de discussie gebleken dat PS dit onderwerp prioriteit zou willen verlenen, in ieder geval qua bestuurlijke aandacht. In deze bijeenkomst is de toezegging gedaan dat GS een eerste verkennende stap van de mogelijkheden terzake op papier zal stellen. Omdat het zaak is de LTA in ieder geval wat betreft de prioritaire onderwerpen zo compleet mogelijk te maken wordt hier voorgesteld het onderwerp daarom hierin op te nemen. De opname van dit onderwerp in de LTA is ook gewenst om daarmee recht te doen aan de wens om dit onderwerp op dezelfde wijze serieus te nemen als vergelijkbare onderwerpen uit de woonportefeuille, zoals ‘flexwonen’ en ‘huisvesting voor arbeidsmigranten’ die al wel op de LTA prijken.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA sinds het najaar 2021. Zoals gemeld in de brief over seniorenhuisvesting van oktober 2021 zal in 2022 in de kwalitatieve woningbehoefteverkenning een extra onderzoek naar seniorenhuisvesting worden toegevoegd.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De nieuwe planning betreft een vervolgonderzoek. De eerste verkenning is conform planning opgeleverd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, met de beleidsaanpassing voldoende sociale en betaalbare woningen. En met de nieuwe werkwijze provinciale sturing op regionale Woningbouwprogramma’s.

Reden van agendering:
PS hebben op 16 juni 2021 amendement 696 “Seniorenhuisvesting als onderwerp toevoegen aan de LTA” aangenomen. Dat is gebeurd bij de behandeling van de LTA Omgevingsbeleid voorjaar 2021.

Huisvesting arbeidsmigranten
Afgerond
-

Er lopen verschillende onderzoeken om in kaart te brengen of beleidsaanpassingen nodig zijn voor het beleid over huisvesting arbeidsmigranten.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Het programma huisvesting arbeidsmigranten dat op 2 juli 2019 door GS is vastgesteld.
GS informeren PS regelmatig over de voortgang van het programma. Als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op basis van de bevindingen uit het programma constateren dat het Omgevingsbeleid op dit punt aangepast moet worden, dan zullen GS dat samen met Provinciale Staten oppakken.

Clustering logistieke bedrijvigheid (waaronder XXL bedrijven)
Afgerond
-

Doel is meer inzicht in de behoefte naar een clustering van de logistiek (in knooppunten).

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden. In de Bedrijventerreinenstrategie is een onderzoek aangekondigd naar XXL bedrijven. Dit traject geeft hier invulling aan. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De conclusies en de doorwerking van dit onderzoek richting beleid voor logistieke knooppunten zullen meelopen met het proces van de Herziening Omgevingsbeleid 2023 (eerder liep het mee met Herziening Ruimte en Wonen).

Tevens wordt in de gecombineerde aanpassing van het Omgevingsbeleid (Herziening Omgevingsbeleid 2021) bij wijze van ‘pas op de plaats’ een eerste regulering voor de locatiekeuze van XXl bedrijven en grote ruimtevragers opgenomen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Komt vanuit GS en PS samen.

Laatst gewijzigd op vrijdag 18 februari 2022