DNA Balk Provincie Zuid-Holland

1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Gaat om onderzoeken, agenda’s en andere verkennende trajecten die beleidsinhoudelijk van aard zijn, maar niet leiden tot concrete beleidsvoorstellen. Deze documenten zijn vormvrij. Na afronding volgt aanbieding aan Provinciale Staten ter kennisname.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Verkenning Ruimtelijk voorstel
Bestaand
Q4 2023

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Bestaand

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering
> Dit traject is gestart om de ruimtelijke gevolgen van de grote transities waar de provincie voor staat, zoals vanuit het Klimaatakkoord te integreren in het Omgevingsbeleid. Daarmee geven we ook invulling aan de vraag van het rijk om op regionaal niveau de puzzel te leggen als gevolg van de verschillende nationale programma’s. Dit onderwerp loopt ook mee met de Herziening Omgevingsbeleid 2024.
De grootste aanpassingen worden meegenomen in de Herzieningen 2025 en 2026.

Provinciaal afwegingskader landbouwverkeer
Nieuw
Q1 2024

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Nieuw onderwerp in LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering
> In het coalitieakkoord is aangekondigd dat er nieuw afweging kader komt voor landbouw verkeer en provinciale wegen dit onderzoek dient te onderbouw voor het afweging kader en de voorgenomen beleidswijzigingen.

Beleidsonderzoeken Zuid-Hollands Programma Landelijk gebied
Bestaand
Q2 2024

Beleidsonderzoeken Zuid-Hollands Programma Landelijk gebied Deze beleidsonderzoeken beslaan de uitgangspunten zoals genoemd in het Voorontwerp ZH-PLG: > Natuurherstel- en ontwikkeling ten behoeve van 30% overbrugging VHR-opgave (waaronder provinciaal VHR bod en onderzoek overgangsgebieden); > Toekomstbestendig, duurzaam en circulair systeem voor de land- en tuinbouw (waaronder KPI uitwerking); > Emissiereductie ammoniak ten behoeve van natuurherstel (KPI uitwerking ammoniak); > Behalen van de KRW doelen (versnelling in agrarische gebieden); > Emissiereductie broeikasgassen ten behoeve van klimaatdoel 2030 (waaronder onderzoeken vernatting en klei in veen); Water en bodem sturend (waaronder doorontwikkeling klimaatonderlegger);

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Landelijk Gebied (LG)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu (v.w.b. water), Frank Rijkaart, Berend Potjer, Mariëtte van Leeuwen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Bestaand

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering
> Opgave vanuit het rijk om in de 2e helft van 2024 een gebiedsprogramma op te leveren waarin we aangeven hoe we de doelen die door het Rijk geformuleerd zijn willen realiseren. Dit onderwerp loopt ook mee met de Herziening Omgevingsbeleid 2025.

Verkenning windzoeklocaties Alblasserwaard
Bestaand
Q2 2024

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Bestaand

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering
> In samenwerking met de RES-partners (Gemeente Molenlanden, Gemeente Gorinchem, Waterschap en de provincie) loopt op dit moment een onderzoek naar mogelijke locaties voor wind in de Alblasserwaard. De locaties die hier uitkomen zullen opgenomen worden in het Omgevingsbeleid. Als tussenstap wordt deze verkenning uitgevoerd en met Provinciale Staten besproken.

Actualisatie van het onderzoek Vitaliteit en leefbaarheid van kernen in Zuid-Holland (2018).
Nieuw
Q4 2024

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Nieuw

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering:
> Reden van agendering: Ter onderbouwing van ‘Straatje erbij en ertussen’ is het onderzoek opgestart. Het onderzoek verloopt in samenwerking met provincie Utrecht. Het onderzoek geeft de actuele situatie weer voor leefbaarheid en vitaliteit in de kleine kernen. Het onderzoek kan mogelijk ook worden gebruikt bij de impactanalyse in het kader van het Ruimtelijk Voorstel.

Laatst gewijzigd op vrijdag 22 maart 2024