DNA Balk Provincie Zuid-Holland

3. Beleidsaanpassingen

In een Beleidsaanpassing wordt beschreven welk beleid wijzigt. Een beleidsaanpassing bevat in ieder geval a) een beschrijving van de voorgestelde wijzigingen in de omgevingsvisie en/of het omgevingsprogramma en/of de omgevingsverordening, b) een onderbouwing van de keuze voor deze aanpassing en c) een was/wordt-tabel van de voorgestelde wijzigingen. Het vaststellen van een beleidsaanpassing betreft een bevoegdheid van Provinciale Staten voor de omgevingsvisie en de omgevingsverordening en een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten voor de omgevingsprogramma’s.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Module Regionaal Waterprogramma
Bestaand
09-03-2022

GS moeten een regionaal waterprogramma vaststellen o.g.v. Omgevingswet. Het bevat in ieder geval beleidsuitwerking van Europese richtlijnen over water, zoals Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat na vaststelling op 9 maart 2022 van de LTA gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. Toegevoegd ten opzichte van oorspronkelijke planning is de vaststelling door PS in Q1 2022. Een vaststelling door GS was eerst voorzien, maar het wordt nu PS vanwege het uitstel van invoering van de Omgevingswet. Om aan KRW-verplichtingen te voldoen vindt vaststelling van waterprogramma onder huidig recht (Waterwet) plaats en dat is een bevoegdheid van PS. PS zijn hierover geïnformeerd via een brief die op 5 juli 2021 in GS is vastgesteld.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Na vaststelling wordt het regionaal waterprogramma onderdeel van het Omgevingsprogramma.

Reden van agendering:
Benodigde vaststelling door PS.

Module Vaststelling geluidsproductieplafonds provinciale wegen
Bestaand
Q3 2022

Betreft een nieuwe taak die met de inwerkingtreding van de omgevingswet ook gaat gelden voor de provinciale wegen (geldt al sinds 2012 voor de Rijksinfrastructuur).

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja, want de Omgevingswet wordt later uitgevoerd. Daarom is de planning ook aangepast. De vaststelling vindt nu plaats in Q3 2022 in plaats van Q2 2022.
Het ontwerp wordt in Q1 2022 opgeleverd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Module Ruimte en Wonen
Bestaand
Q3 2022

Betreft beleidsbijstellingen op de onderwerpen wonen, verstedelijkingsstrategie, 3ha-kaart, huisvesting arbeidsmigranten, snelfiets- en wandelroutes en vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2022
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.
.
Reden van agendering:
Op verzoek van GS

Module Soortenbeheer, faunabeleid en dierenopvang
Bestaand
Q4 2022

Sinds 2017 zijn de provincies, door de invoering van de Wet natuurbescherming, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het beleid van Provincie Zuid-Holland is op een aantal onderwerpen niet volledig of verouderd. Daarom gaat Provincie Zuid-Holland het natuurbeleid op een aantal onderdelen concreter uitwerken: dit betreft de onderwerpen soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Meindert Stolk
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Aan het onderwerp is in een eerdere versie van de LTA dierenopvang toegevoegd. In Q4 2021 is het ‘Richtinggevend Kader soortenbeleid’ aan PS gestuurd.

In 2022 zal het Richtinggevend Kader worden uitgewerkt tot een formeel ontwerpbesluit soortenbeleid vast met hierbij toevoegingen voor de ontwerp-omgevingsvisie, ontwerp-omgevingsverordening, ontwerp-programma en ontwerp-beleidsregels.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De planning is conform de lid-GS-brief (kenmerk PZH-2021-776309525) van gedeputeerden Potjer en Stolk van 18 mei 2021

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben toegezegd PS op een aantal momenten te betrekken bij de uitwerking van
het soortenbeleid.

Herziening Omgevingsbeleid 2023
Bestaand
Q4 2022

Betreft een gecombineerde procedure voor meerdere modules van het Omgevingsbeleid. Dit kan leiden tot een partiële wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Frederik Zevenbergen, Willy de Zoete, Jeannette Baljeu, Anne Koning, Meindert Stolk
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De naam is veranderd van herziening Omgevingsbeleid 2022 naar herziening Omgevingsbeleid 2023.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De Herziening 2022 schuift door naar 2023. De reden hiervoor is dat een deel van de onderwerpen uit de herziening 2022 is overgeheveld naar de Herziening Ruimte en Wonen. Dit geeft ruimte om de Herziening Omgevingsbeleid 2023 in de tijd door te schuiven. Hierdoor is er minder urgentie en het is overzichtelijker en praktischer om herzieningen niet te dicht op elkaar te plannen.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Vanuit de Herziening Ruimte en Wonen zijn de conclusies en de doorwerking van het onderzoek naar XXL bedrijven in het kader van de Bedrijventerreinenstrategie overgeheveld naar de Herziening Omgevingsbeleid 2023. Daarnaast is de verwachting dat de onderwerpen ‘XXL bedrijvigheid’ (grote ruimtevragers) en ‘minimale milieucategorieën’ onderdeel zullen zijn van deze herziening.

Vanuit de Herziening Ruimte en Wonen zijn de conclusies en de doorwerking van het onderzoek naar XXL bedrijven in het kader van de Bedrijventerreinenstrategie overgeheveld naar de Herziening Omgevingsbeleid 2023.

Reden van agendering:
Het starten van procedures voor modules die kunnen leiden tot een aanpassing en een herziening van onderdelen van het Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Omgevingsprogramma) en waarbij het mogelijk is om deze procedures te bundelen.

Module Gezonde en veilige leefomgeving
Afgerond
-

Betreft een beleidsbeslissing voor de opgave Gezond en Veilig in hoofdstuk 7 van het Coalitieakkoord.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

De Statencommissie KNM heeft op 20 januari 2021 de startnotitie behandeld. Hierin is een voorstel gedaan voor een beleidsbeslissing. Daarom is dit onderwerp in de LTA verplaatst van 2.Startnotities naar 3. Beleidsaanpassingen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
Is zo afgesproken in het Coalitieakkoord.

Module Herziening Omgevingsverordening Boom en –sierteeltgebied
Afgerond
-

De gemeenten zijn gestart met de herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Boskoop (ISV). Op basis hiervan wordt een verzoek gedaan om de Omgevingsverordening te wijzigen.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, er is afhankelijkheid van de mogelijkheden om aan te sluiten op een verzamelherziening. Tevens is de planning afhankelijk van tijdig ontvangen van het verzoek van de betreffende gemeenten

Reden van agendering:
Is aangekondigd op verzoek van de gemeenten.

Module Bedrijventerreinenstrategie
Afgerond
-

Betreft uitwerking van voorstellen voor: - nieuwe mogelijkheden op het gebied van compensatie van bedrijventerreinen - de status van de regionale bedrijventerreinenvisies - de introductie van woon-werk-akkoorden - de structurele inzet op leegstandsaanpak - actualisering beleid voor XXL bedrijven - Bredere inzet op duurzaamheid en energieverbruik

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden. Betreft vervolg op de verkenning ‘bedrijventerreinen’.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
Conform de nieuwe Omgevingswet dienen de teksten in de bedrijventerreinenstrategie omgezet te worden naar het provinciale Omgevingsbeleid.

Module Beleidsneutrale actualisering van het voorgaande uitvoeringsprogramma externe veiligheid
Afgerond
-

Betreft het opnemen van het onderdeel externe veiligheid in het Omgevingsprogramma. Dit onderdeel wordt gebruikt om uitvoering te geven aan de vastgestelde beleidskeuze in de Omgevingsvisie voor een veiliger Zuid-Holland. Het onderdeel is de opvolger van het reeds afgelopen Uitvoeringsprogramma externe veiligheid.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
De door GS vastgestelde beleidsneutrale actualisatie uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. GS informeren PS over de ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

Module aanvulling Omgevingsverordening op drinkwaterregels
Afgerond
-

Betreft aanpassen van de Provinciale Milieuverordening voor drinkwaterregels

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De module is in Q2 2021 ter vaststelling aangeboden aan PS. Echter, PS behandelen
deze in Q3 2021. Hierdoor is de planning verschoven van Q2 2021 naar Q3 2021.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De huidige regels voor drinkwater zijn verouderd en de strategische reserveringen moeten
worden opgenomen.

Module Voldoende sociale en betaalbare woningen
Afgerond
-

De provincie wil zorgdragen voor voldoende sociale en betaalbare woningen. De maatschappelijke opgave om te voorzien in voldoende woningen van het juiste type op de juiste plek is enorm. Het is van belang om daarbij als provincie onze positie scherp te bepalen en dit belang goed te kunnen borgen. Daarnaast wil de provincie wil de provincie woningbouw versnellen door te sturen op voldoende dichtheid van woningbouwlocaties.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden agendering:
Dit onderwerp was nog onvoldoende afgerond op het moment van totstandkoming van de vernieuwde Ontwerp Omgevingsvisie en is daarom afzonderlijk geagendeerd. Het onderwerp hangt samen met de verstedelijkingsstrategie.

Module Bos en Bomen
Afgerond
-

In de motie van 3 juli 2019 is gevraagd om een bos- en bomenbeleid nader uit te werken op grond van hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming. Er zijn daarom enkele aanpassingen uitgewerkt voor de bescherming houtopstanden en dit is verwerkt in de Herziening Omgevingsbeleid 2021. De motie is daarmee afgedaan Daarnaast is in reactie op de motie aangeven dit breder op te pakken. In oktober 2020 is, in dit kader, het Groeimodel Bos- en bomenbeleid vastgesteld door GS en besproken in de commissie KNM. Ook is Bos en bomen als beleidskeuze verwerkt in de Omgevingsvisie. Hierin is opgenomen dat de provincie het oppervlak bestaand bos wil behouden en de bestaande bossen verder wil ontwikkelen naar vitale bossen. Ook wil de provincie kansen benutten en creëren voor de uitbreiding van bos en bomen. De provincie sluit voor bosuitbreiding zoveel mogelijk aan bij andere provinciale opgaven en er is afgesproken dit als ambitie mee te nemen bij lopende gebiedsprocessen en programma’s, zoals bodemdaling, gebiedsprocessen rondom stikstof en de verstedelijkingsopgave. Er is procesgeld om hiermee aan de slag te gaan en in mei 2021 is een werkplan Bos en bomen 2021-2022 vastgesteld waarin beschreven staat wat we in 2021 en 2022 doen.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. De voorstellen voor bescherming van bestaande houtopstanden moeten aangepast worden in de Omgevingsverordening. Hiervoor wordt aangesloten op de besluitvorming in het kader van de Omgevingsverordening en de aanpassingen in de Omgevingswet (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering
Uitwerking van motie (881, 3 juli 2019) en afspraak om aan te sluiten op de Landelijke Bossenstrategie.

Module Historische windmolens
Afgerond
-

De provincie Zuid-Holland beschouwt molens als cultuurhistorische elementen van provinciaal belang en ziet de bescherming van de molens als een provinciale taak. In Zuid-Holland wordt momenteel ervaren dat de bescherming van molens, in met name stedelijk gebied, onder druk staat. En de verwachting is dat dit in de nabije toekomst verder toe zal nemen. De PARK heeft op 30 april 2020 advies uitgebracht op welke wijze een gewijzigd Omgevingsbeleid bij kan dragen aan het behalen van de provinciale doelen. Naar aanleiding van dit advies, is het afgelopen jaar een voorstel voor wijziging van het Omgevingsbeleid nader uitgewerkt. Dit voorziet in de aanwijzing van zes extra bijzondere molenbiotopen voor 4 Leidse en 2 Haagse molens en het opstellen van 11 zogenaamde molenbiotooprapporten voor de reeds bestaande en aan te wijzen bijzondere molenbiotopen. De afwijkingsmogelijkheid in het tweede lid van artikel 6.25 in de Omgevingsverordening biedt de gemeente de ruimte om binnen een dergelijke molenbiotoop, of een deel hiervan, af te wijken van de regels ten aanzien van de vrije windvang en het zicht op de molen in het eerste lid, onderdelen a en b. Voorwaarde is dat de molen en molenbiotoop op een goede manier ruimtelijk worden ingepast. Hiertoe is per molen een molenbiotooprapport opgesteld waarin de provincie de waarden van de molenbiotoop heeft vastgelegd. Deze waarden hebben betrekking op een vijftal aspecten: de vrije windvang, het zicht, de landschappelijke context, de status en de maatschappelijke invulling. Gemeenten worden geacht om in het vervolg bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met de inhoud van de molenbiotooprapporten en het provinciebestuur gaat er daarbij van uit dat gemeenten hierover op voorhand in overleg treden.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
Naar aanleiding van knelpunten van molenbiotopen in het stedelijk gebied (hoogbouw, verdichting). En naar aanleiding van het advies van de PARK d.d. 30 april 2020 aan GS hierover.

Module Ruimtelijke kwaliteit
Afgerond
-

Betreft aanpassingen van het huidige beleid t.a.v. ruimtelijke kwaliteit. Inclusief mogelijke technische aanpassingen aan kaartmateriaal en andere dringende kleine aanpassingen.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’,
‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
Het beleid is na 10 jaar geëvalueerd (intern en extern) en wordt nu geactualiseerd, waarin
naast uitkomsten van de evaluatie ook adviezen van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit mee worden genomen.

Laatst gewijzigd op vrijdag 18 februari 2022