DNA Balk Provincie Zuid-Holland

3. Beleidsaanpassingen

In een Beleidsaanpassing wordt beschreven welk beleid wijzigt. Een beleidsaanpassing bevat in ieder geval a) een beschrijving van de voorgestelde wijzigingen in de omgevingsvisie en/of het omgevingsprogramma en/of de omgevingsverordening, b) een onderbouwing van de keuze voor deze aanpassing en c) een was/wordt-tabel van de voorgestelde wijzigingen. Het vaststellen van een beleidsaanpassing betreft een bevoegdheid van Provinciale Staten voor de omgevingsvisie en de omgevingsverordening en een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten voor de omgevingsprogramma’s.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Ruimtelijke kwaliteit
Bestaand
Q1 2021

Betreft aanpassingen van het huidige beleid t.a.v. ruimtelijke kwaliteit. Inclusief mogelijke technische aanpassingen aan kaartmateriaal en andere dringende kleine aanpassingen.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische windmolens’.

Reden van agendering:
Het beleid is na 10 jaar geëvalueerd (intern en extern) en wordt nu geactualiseerd, waarin naast uitkomsten van de evaluatie ook adviezen van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit mee worden genomen.

Historische windmolens
Bestaand
Q1 2021

De provincie Zuid-Holland beschouwt molens als cultuurhistorische elementen van provinciaal belang en ziet de bescherming van de molens als een provinciale taak. In Zuid-Holland wordt momenteel ervaren dat de bescherming van molens, in met name stedelijk gebied, onder druk staat. En de verwachting is dat dit in de nabije toekomst verder toe zal nemen. De PARK heeft op 30 april 2020 advies uitgebracht op welke wijze een gewijzigd omgevingsbeleid bij kan dragen aan het behalen van de provinciale doelen. Een voorstel voor wijziging van het omgevingsbeleid, naar aanleiding van het PARK-advies, wordt voorbereid.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2020
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische windmolens’.

Reden van agendering:
Naar aanleiding van knelpunten van molenbiotopen in het stedelijk gebied (hoogbouw, verdichting). En naar aanleiding van het advies van de PARK d.d. 30 april 2020 aan GS hierover.

Regionaal Waterprogramma
Bestaand
Q1 2021

GS moeten een regionaal waterprogramma vaststellen o.g.v. Omgevingswet. Het bevat in ieder geval beleidsuitwerking van Europese richtlijnen over water, zoals Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromgingsrisico’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Na vaststelling wordt het regionaal waterprogramma onderdeel van het Omgevingsprogramma.

Reden van agendering:
De actieve informatieplicht van GS

Bedrijventerreinenstrategie
Bestaand
Q1 2021

Betreft uitwerking van voorstellen voor: nieuwe mogelijkheden op het gebied van compensatie van bedrijventerreinen, de status van de regionale bedrijventerreinenvisies, de introductie van woon-werk-akkoorden, de structurele inzet op leegstandsaanpak, actualisering beleid voor XXL bedrijven, en bredere inzet op duurzaamheid en energieverbruik

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Betreft vervolg op de verkenning ‘bedrijventerreinen’.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met
de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische windmolens’.

Reden van agendering:
Conform de nieuwe Omgevingswet dienen de teksten in de bedrijventerreinenstrategie omgezet te worden naar het provinciale omgevingsbeleid.

Beleidsneutrale actualisering van het voorgaande uitvoeringsprogramma externe veiligheid
Bestaand
Q1 2021

Betreft het opnemen van het onderdeel externe veiligheid in het Omgevingsprogramma. Dit onderdeel wordt gebruikt om uitvoering te geven aan de vastgestelde beleidskeuze in de Omgevingsvisie voor een veiliger Zuid-Holland. Het onderdeel is de opvolger van het reeds afgelopen Uitvoeringsprogramma externe veiligheid.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met
de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische windmolens’.

Reden van agendering:
De door GS vastgestelde beleidsneutrale actualisatie
uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. GS informeren PS over de ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

Voldoende sociale en betaalbare woningen
Bestaand
Q1 2021

De provincie wil zorgdragen voor voldoende sociale en betaalbare woningen. De maatschappelijke opgave om te voorzien in voldoende woningen van het juiste type op de juiste plek is enorm. Het is van belang om daarbij als provincie onze positie scherp te bepalen en dit belang goed te kunnen borgen. Daarnaast wil de provincie wil de provincie woningbouw versnellen door te sturen op voldoende dichtheid van woningbouwlocaties.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het onderwerp is verbreed met een planoptimalisatie.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische windmolens’.

Reden agendering:
Dit onderwerp was nog onvoldoende afgerond op het moment van totstandkoming van de vernieuwde Ontwerp Omgevingsvisie en is daarom afzonderlijk geagendeerd. Het onderwerp hangt samen met de verstedelijkingsstrategie.

Herziening Omgevingsverordening Boom en –sierteeltgebied
Bestaand
Q2 2021

De gemeenten zijn gestart met de herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Boskoop (ISV). Op basis hiervan wordt een verzoek gedaan om de Omgevingsverordening te wijzigen.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, er is afhankelijkheid van de mogelijkheden om aan te sluiten op een verzamelherziening. Tevens is de planning afhankelijk van tijdig ontvangen van het verzoek van de betreffende gemeenten

Reden van agendering:
Is aangekondigd op verzoek van de gemeenten.

Module aanvulling Omgevingsverordening op drinkwaterregels
Bestaand
Q2 2021

Betreft aanpassen van de Provinciale Milieuverordening voor drinkwaterregels

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2020
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee, betreft alleen een faseverschuiving van ontwerp naar vaststelling.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De huidige regels voor drinkwater zijn verouderd en de strategische reserveringen moeten worden opgenomen

Module Bos en Bomen
Bestaand
Q2 2021

Motie van 3 juli 2019 is gevraagd om een bos- en bomenbeleid nader uit te werken op grond van hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming. In reactie op deze motie is aangeven dit breder op te pakken. In oktober 2020 is, in dit kader, het Groeimodel Bos- en bomenbeleid vastgesteld door GS. Dit groeimodel is 2 december besproken in de commissie KNM. Het onderwerp Bos- en bomen is tot op heden nog niet verwerkt als beleidskeuze in de omgevingsvisie. Met het vastgestelde groeimodel is het nu wel mogelijk om op hoofdlijnen de beleidskeuze bos- en bomenbeleid verder vorm te geven. Daarnaast is aan PS toegezegd om de voorstellen voor bescherming uit te werken in de omgevingsverordening (onderdeel houtopstanden). Verdere uitwerking van de beleidskeuze in eventuele programma’s is op dit moment nog niet aan de orde en hangt o.a. af van de financieringsmogelijkheden uit de Landelijke bossenstrategie en de aansluiting op andere provinciale programma’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja.
- De voorstellen voor bescherming van bestaande houtopstanden moeten aangepast worden in de omgevingsverordening. Hiervoor wordt aangesloten op de besluitvorming in het kader van de omgevingsverordening en de aanpassingen in de Omgevingswet.

- De mogelijkheden voor verdere uitwerking van het beleid zijn gekoppeld aan andere programma’s en gebiedsprocessen; waaronder Programma Natuur, maar ook de uitwerking (en mogelijkheden voor financiering) van de Landelijke bossenstrategie. Nadere uitwerking zal daarom plaatsvinden in de tweede helft van 2021.

Reden van agendering
Uitwerking van motie (881, 3 juli 2019) en afspraak om aan te sluiten op de Landelijke Bossenstrategie.

Soortenbeheer en faunabeleid
Bestaand
Q3 2021

Sinds 2017 zijn de provincies, door de invoering van de Wet natuurbescherming, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het beleid van Provincie Zuid-Holland is op een aantal onderwerpen niet volledig of verouderd. Daarom gaat Provincie Zuid-Holland het natuurbeleid op een aantal onderdelen concreter uitwerken: dit betreft de onderwerpen soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Meindert Stolk
Ambitie
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De startbrief ‘soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding’ (PZH-2020-746558535) is aan u verstuurd. De daarin vermelde planning is ongewijzigd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben toegezegd PS op een aantal momenten te betrekken bij de uitwerking van het soortenbeleid.

Vaststelling geluidsproductieplafonds provinciale wegen
Bestaand
Q1 2022

Betreft een nieuwe taak die met de inwerkingtreding van de omgevingswet ook gaat gelden voor de provinciale wegen (geldt al sinds 2012 voor de Rijksinfrastructuur).

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2024
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q3 2024
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja, Het vaststellen van de GPP’s zal dit jaar gaan plaatsvinden, voor de inwerkingtreding van de omgevingswet waarin SWUNG2 staat opgenomen. Op deze manier is de provincie Zuid-Holland direct , vanaf
de aftrap, goed voorbereid bij de start van de inwerkingtreding.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

Laatst gewijzigd op maandag 8 maart 2021