DNA Balk Provincie Zuid-Holland

3. Beleidsaanpassingen

In een Beleidsaanpassing wordt beschreven welk beleid wijzigt. Een beleidsaanpassing bevat in ieder geval a) een beschrijving van de voorgestelde wijzigingen in de omgevingsvisie en/of het omgevingsprogramma en/of de omgevingsverordening, b) een onderbouwing van de keuze voor deze aanpassing en c) een was/wordt-tabel van de voorgestelde wijzigingen. Het vaststellen van een beleidsaanpassing betreft een bevoegdheid van Provinciale Staten voor de omgevingsvisie en de omgevingsverordening en een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten voor de omgevingsprogramma’s.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Herziening Omgevingsbeleid 2024
Bestaand
Q2 2024

Herziening Omgevingsbeleid 2024 Betreft een brede jaarlijkse herziening van het Omgevingsbeleid. Belangrijkste aanleidingen om beleid te herzien: > Invoering Omgevingswet; > Nieuw coalitieakkoord 2023-2027; > Omgevingsbeleid en begroting aansluiten. Voorzien zijn de volgende onderwerpen: > Kwalitatieve verbeterslag in instrumentarium omgevingsbeleid; > Afspraken coalitieakkoord (niet MER-plichtig), o.a. m.b.t.: > Beleid: Ruimtelijke kwaliteit; > Beleid: Stedelijke ontwikkeling; > Beleid: Economische ontwikkeling. Dit leidt tot aanpassingen in Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Omgevingsprogramma.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2023
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie Q1 2024
Besluitvorming PS Q4 2024
Portefeuillehouders Berend Potjer : Allen Coördinerend
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja. Er wordt een procedurele bundeling (herziening Omgevingsbeleid 2024) gemaakt voor meerdere modules van Omgevingsbeleid.

Reden van agendering:
> Noodzaak om Omgevingsbeleid regelmatig te herzien om het actueel en toepasbaar te houden. Voorheen werden wijzigingen via thematische modules doorgevoerd, deze brede herziening ziet op actualisatie van het gehele omgevingsbeleid.

Module Vaststelling geluidproductieplafonds provinciale wegen
Bestaand
Q2 2024

Betreft een nieuwe taak die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook gaat gelden voor de provinciale wegen (geldt al sinds 2012 voor de Rijksinfrastructuur).

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2024
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. Door het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, is de vaststelling van deze module verplaatst.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee

Reden van agendering:
> De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Laatst gewijzigd op vrijdag 22 maart 2024