DNA Balk Provincie Zuid-Holland

7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

In dit overzicht worden alle trajecten benoemd die nodig zijn om gereed te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Wijziging Omgevingsverordening Zuid-Holland 2020 (Volgens huidig recht)
Afgerond
Q2 2021

Vanwege het uitstel van de Omgevingswet kan de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) nog niet van kracht worden. Daarom wordt de huidige omgevingsverordening aangepast op een aantal inhoudelijke punten die deels ook al in de ZHOV waren voorzien. Deze aanpassingen lopen in de besluitvorming parallel met de vernieuwde Omgevingsvisie en het ontwerp Omgevingsprogramma.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de agenda gehaald kan worden.
Want het omgevingsbeleid (koers) 2020 hebben PS
op 16 juni 2021 vastgesteld. Dit maakte eerder onderdeel uit van de koers 2020 en de ZHOV.
Het is sinds de vorige LTA opgenomen als apart onderwerp

In deze wijziging zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
- Wijziging begrenzing van een aantal contouren van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en een aantal recreatiegebieden.
- Toevoegen locaties windenergie.
- Toevoegen Artikel risico’s van klimaatverandering.
- Toevoegen Paragraaf Beschermingszone drinkwatervoorziening.
- Wijzigen artikel 6.10 (stedelijke ontwikkelingen) in verband met maatregelen wonen.
- Wijzigen artikel 6.10 (stedelijke ontwikkelingen) in verband met 3 ha kaart.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Het liep parallel met de vaststelling van vernieuwde Omgevingsvisie en het ontwerp
Omgevingsprogramma. De beleidsrijke wijzigingen over risico’s van klimaatverandering en
de beschermingszone drinkwatervoorziening gaan via het wijzings- en aanvullingsspoor in
de ZHOV worden opgenomen.

Reden van agendering:
Het eerste uitstel van de Omgevingswet waardoor de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
(ZHOV) nog niet (snel) van kracht kon worden.

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (volgens nieuw recht)
Bestaand
Q3 2021

Betreft de hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening die nodig is om te voldoen aan de Omgevingswet.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het statenvoorstel voor de definitieve ZHOV is door
Gedeputeerde Staten vastgesteld en voorgedragen aan Provinciale Staten. In PS zal
definitieve besluitvorming plaatsvinden.

In de ZHOV is expliciet onderscheid gemaakt is tussen beleidsrijke
aanpassingen, gelijkwaardige aanpassingen en aanpassingen als gevolg
van de Omgevingswet met beperkte impact. Het ontwerp was in Q2-2020
aangeboden aan PS en heeft van 11 mei 2020 tot 22 juni 2020 ter inzage
gelegen. De binnengekomen zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van
Beantwoording. De verwerking van zienswijzen, technische aanpassingen
en andere noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de definitief
beschikbaar gekomen Rijksregelgeving heeft plaatsgevonden in het
Statenvoorstel voor de ZHOV.

In de ZHOV zijn beleidsarme onderdelen van de verzamelherziening
2020,omgevingsbeleid (koers) 2020 opgenomen. Ook is een omzetting van
de drinkwaterregels uit de PMV2021 opgenomen (die is nog gebaseerd op
het ontwerp).

Enkele doorgeschoven onderwerpen en beleidsrijke onderwerpen uit het
omgevingsbeleid (koers) 2020, de herziening 2021 (afhankelijk van de
volgorde van besluitvorming van de ZHOV en de herziening 2021) en evt.
zaken die nog voortkomen uit de nog definitief door PS vast te stellen
drinkwaterregels in de PMV2021 worden in de ZHOV verwerkt via een
wijzigings- en aanvullingsspoor.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
(ZHOV) is nu in handen van PS. De exacte planning voor de behandeling
en besluitvorming is aan PS.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. In 2021 start een wijzigings- en aanvullingsspoor op de
Omgevingsverordening. Zie “Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening (ZHOV) 2022”. Om die wijziging goed ter inzage te
kunnen leggen is het wenselijk dat er een vastgestelde initiële ZHOV is.

Reden van agendering:
Wettelijke verplichting. Opgevoerd in het kader van de implementatie van
de Omgevingswet en Omgevingsbeleid.

Omgevingsprogramma
Bestaand
Q1 2022

Betreft de doorontwikkeling van het Omgevingsprogramma met gebiedsgerichte programma’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Het eerste Omgevingsprogramma is vastgesteld. Dit Omgevingsprogramma omvat een
thematische uitwerking van de Omgevingsvisie, onderverdeeld naar ambitie en beleidsdoel.
De focus is daarbij ligt nu op het verder uitwerken van het gebiedsgericht werken.
De gebiedsgerichte uitwerking start na de zomer van 2021. Daarvoor
sluiten we zoveel mogelijk aan op al lopende gebiedsprocessen. Gestart wordt met een
Ontwerp in Q1 voor één gebied (de Zuid-Hollandse
Eilanden), daarna volgen andere gebieden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Niet met andere onderwerpen op deze LTA, wel met lopende gebiedsprocessen.

Reden van agendering:
Met het Omgevingsprogramma geeft GS uitwerking aan de beleidsdoelen
die PS hebben vastgesteld in de Omgevingsvisie.

Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2022 (Volgens nieuw recht)
Bestaand
Q2 2022

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke wijzigingen en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er
een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV
om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op
mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook
kunnen beleidsrijke wijzigingen (eventueel uit andere modules die nog
lopen onder (alleen) het huidige recht) en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De planning schuift voor het ontwerp één kwartaal en vaststelling twee kwartalen naar
achteren in verband met het verschuiven van de beoogde datum van inwerkingtreding van
de Omgevingswet en de afhankelijkheid van de behandeling van de initiële ZHOV door PS.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Pas nadat de initiële ZHOV is afgerond kan gestart worden met het in procedure
brengen van eventuele aanvullingen en wijzigingen.

Reden van agendering:
Flexibiliteit behouden richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet
en ervoor kunnen zorgen dat de ZHOV actueel blijft.

Vernieuwde Omgevingsvisie
Afgerond
-

Betreft tekstuele verbeteringen, actualisaties en verbeteringen in opbouw, structuur en leesbaarheid van de Omgevingsvisie. Evenals het consistent maken met de begroting.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie 14-04-2021
Besluitvorming PS 16-06-2021
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp die bij een volgende versie van de LTA van de agenda gehaald kan worden.
De reden hiervoor is dat PS op 16 juni de Vernieuwde Omgevingsvisie hebben vastgesteld.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Veel van de onderwerpen op deze LTA die beleidswijzigingen
betreffen worden doorgevoerd in deze vernieuwing van de Omgevingsvisie.

Reden van agendering:
Betreft een doorlopende procedure.

Laatst gewijzigd op woensdag 3 november 2021