DNA Balk Provincie Zuid-Holland

7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

In dit overzicht worden alle trajecten benoemd die nodig zijn om gereed te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Wijziging Omgevingsverordening Zuid-Holland 2020
Nieuw
Q2 2021

Vanwege het uitstel van de Omgevingswet kan de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) nog niet van kracht worden. Daarom wordt de huidige omgevingsverordening aangepast op een aantal inhoudelijke punten die deels ook al in de ZHOV waren voorzien. Deze aanpassingen lopen in de besluitvorming parallel met de vernieuwde Omgevingsvisie en het ontwerp Omgevingsprogramma.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA. Dit maakte eerder onderdeel uit van de koers 2020 en de ZHOV. Het is nu opgenomen in de LTA als apart onderwerp.

In deze wijziging zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
• Wijziging begrenzing van een aantal contouren van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en een aantal recreatiegebieden.
• Toevoegen locaties windenergie.
• Toevoegen Artikel risico’s van klimaatverandering.
• Toevoegen Paragraaf Beschermingszone drinkwatervoorziening.
• Wijzigen artikel 6.10 (stedelijke ontwikkelingen) in verband met maatregelen wonen.
• Wijzigen artikel 6.10 (stedelijke ontwikkelingen) in verband met 3 ha kaart.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Het loopt parallel met de vaststelling van vernieuwde Omgevingsvisie en het ontwerp Omgevingsprogramma.

Reden van agendering:
Het uitstel van de Omgevingswet waardoor de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) nog niet van kracht kan worden.

Vernieuwde Omgevingsvisie
Bestaand
Q2 2021

Betreft tekstuele verbeteringen, actualisaties en verbeteringen in opbouw, structuur en leesbaarheid van de Omgevingsvisie. Evenals het consistent maken met de begroting.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie 14-04-2021
Besluitvorming PS 16-06-2021
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Veel van de onderwerpen op deze LTA die beleidswijzigingen betreffen worden doorgevoerd in deze vernieuwing van de Omgevingsvisie.

Reden van agendering:
Betreft een doorlopende procedure.

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2021
Bestaand
Q3 2021

Betreft de hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening die nodig is om te voldoen aan de Omgevingswet.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het ontwerp is in Q2-2020 aangeboden aan PS waarbij expliciet onderscheid gemaakt is tussen: beleidsrijke aanpassingen, gelijkwaardige aanpassingen en aanpassingen als gevolg van de omgevingswet met beperkte impact. Er wordt gewerkt aan de beantwoording en verwerking van zienswijzen en andere noodzakelijke wijzigingen als gevolg van het verder beschikbaar komen van de Rijksregelgeving (welke eind 2020 nog niet allemaal officieel was gepubliceerd in het staatsblad).

Het voorstel voor hectarenneutrale grenswijzingen (in- en uitdeuken) van het Natuurnetwerk Nederland in het gebied Gouwe-Wiericke wordt opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland in Q2 2021 onder huidig recht, omdat de inwerkingtreding van de ZHOV een jaar later zal zijn in verband met het uitstel van de Omgevingswet. Dit is nu apart opgenomen op de LTA, zie “Wijziging Omgevingsverordening Zuid-Holland 2020”.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) schuift een kwartaal op omdat eind 2020 de definitieve Rijksregelingeving (aanvullingsbesluiten Natuur en aanvullingsbesluit Bodem) nog niet \ gepubliceerd waren. Uit concepten daarvan blijkt dat afstemming op de laatste versies nog enige tijd gaat kosten.

Ook enkele zienswijzen vergen nog wat uitgebreider uitzoekwerk om geconstateerde bevindingen die te maken hebben met de vernieuwing die de Omgevingswet brengt optimaal vorm te geven. Met een verschuiving is er nog steeds ruim voldoende tijd voor de besluitvorming en publicatie die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vermoedelijk 1-1-2022) moet zijn afgerond. De planning voor de behandeling en besluitvorming is aan de Staten.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. In 2021 start een wijzigings- en aanvullingsspoor op de omgevingsverordening. Zie “Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2021”.

Reden van agendering:
Wettelijke verplichting. Opgevoerd in het kader van de implementatie van de Omgevingswet en Omgevingsbeleid.

Omgevingsprogramma
Bestaand
Q3 2021

Betreft de samenvoeging van de huidige programma’s tot 1 Omgevingsprogramma conform Omgevingswet inclusief de gebiedsgerichte programma’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Het eerste ontwerp Omgevingsprogramma is gelijktijdig met de vernieuwde Omgevingsvisie ter inzage gelegd (zie ook planning Omgevingsvisie). Dit ontwerp omvat de beleidsuitwerking per beleidsdoel. De gebiedsgerichte uitwerking volgt in 2021.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Met het Omgevingsprogramma geeft GS uitwerking aan de beleidsdoelen die PS hebben vastgesteld in de Omgevingsvisie.

Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2021
Bestaand
Q4 2021

Voor het jaar 2021 komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke wijzigingen en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Voor het jaar 2021 komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke wijzigingen (eventueel uit andere modules die nog lopen onder (alleen) het huidige recht) en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De planning schuift een kwartaal naar achteren in verband met het verschuiven van de planning van de initiële ZHOV.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Pas nadat de initiële ZHOV is afgerond kan gestart worden met het in procedure brengen van eventuele aanvullingen en wijzigingen.

Reden van agendering:
Flexibiliteit behouden richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ervoor kunnen zorgen dat de ZHOV actueel blijft.

Laatst gewijzigd op woensdag 16 juni 2021