DNA Balk Provincie Zuid-Holland

7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

In dit overzicht worden alle trajecten benoemd die nodig zijn om gereed te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Omgevingsprogramma
Bestaand
Q4 2022

Betreft de doorontwikkeling van het Omgevingsprogramma met gebiedsgerichte programma’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Conform eerdere agendering wordt gewerkt aan gebiedsprogramma’s als onderdeel van het Omgevingsprogramma, te starten met een gebiedsprogramma voor de Zuid-Hollandse eilanden. Dit aansluitend op het al lopende gebiedsproces voor een strategische agenda Zuid-Hollandse Delta; de resultaten hiervan worden in de loop van 2022 verwacht. De planning voor het Omgevingsprogramma is hierop aangepast.
Naast de Zuid-Hollandse Eilanden wordt ook gestart met een gebiedsprogramma voor
het Groene Hart.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Niet met andere onderwerpen op deze LTA, wel met lopende gebiedsprocessen.

Reden van agendering:
Met het Omgevingsprogramma geeft GS uitwerking aan de beleidsdoelen die PS hebben vastgesteld in de Omgevingsvisie. In de doorontwikkeling van het Omgevingsprogramma krijgt de bestaande thematische uitwerking een verbeterslag. Het Omgevingsprogramma wordt aangevuld met een gebiedsgerichte uitwerking in gebiedsprogramma’s.

Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2022 (Volgens nieuw recht)
Bestaand
Q4 2022

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke wijzigingen en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Enkele doorgeschoven onderwerpen en beleidsrijke onderwerpen uit het Omgevingsbeleid (koers) 2020, de herziening 2021 (zal vastgesteld worden na de ZHOV) en eventueel nog zaken uit de definitief door PS vastgestelde drinkwaterregels in de PMV2021 worden in de ZHOV verwerkt via een wijzigings- en aanvullingsspoor. Ook kunnen technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De planning schuift voor het ontwerp één kwartaal naar achteren door de afhankelijkheid van de iets langere duur van de behandeling en daardoor later vastgestelde initiële ZHOV door PS.

Er is nog steeds veel onzekerheden over de definitieve datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is afhankelijk van een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip gemaakt. Daarmee is er een lange periode van onzekerheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot het moment dat het daarvoor bedoelde Koninklijk Besluit is genomen en gepubliceerd. De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is al diverse malen uitgesteld. De Minister heeft het Koninklijk Besluit nog niet voorgehangen bij beide kamers, waarmee inwerkingtreding op 1 juli 2022 zeer onwaarschijnlijk is, maar nog niet geheel uitgesloten kan worden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Pas nadat de initiële ZHOV is afgerond kan gestart worden met het in procedure brengen van eventuele aanvullingen en wijzigingen.

Verdere afhankelijkheden van elkaar beïnvloedende procedures worden zo veel mogelijk voorkomen. Wijzigingen van het Omgevingsbeleid waarvan de terinzagelegging gestart wordt na de vaststelling van de initiële ZHOV zullen met separate wijzigingsbesluiten de ZHOV zelfstandig wijzigen. Ze doorlopen een eigen procedure om, zolang dat nodig is, via zogenaamde dubbelbesluiten zowel de huidige omgevingsverordening (huidig recht) als de ZHOV (onder de Omgevingswet) te wijzigen.

Reden van agendering:
Flexibiliteit behouden richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ervoor kunnen zorgen dat de ZHOV actueel blijft.

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (volgens nieuw recht)
Afgerond
-

Betreft de hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening die nodig is om te voldoen aan de Omgevingswet.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

De ZHOV is vastgesteld door PS op 15 december 2021. Het ontwerp was in Q2-2020 aangeboden aan PS en heeft van 11 mei 2020 tot 22 juni 2020 ter inzage gelegen. De binnengekomen zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording. De verwerking van zienswijzen, technische aanpassingen en andere noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de definitief beschikbaar gekomen Rijksregelgeving heeft plaatsgevonden in het Statenvoorstel voor de ZHOV dat op 5 juli 2021 was vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op 29 september 2021 en 24 november 2021 is de ZHOV en het bijbehorende delegatiebesluit in de Integrale Commissie van Provinciale Staten besproken.

In de ZHOV zijn beleidsarme onderdelen van de verzamelherziening 2020, Omgevingsbeleid (koers) 2020 opgenomen. Ook is een omzetting van de drinkwaterregels uit de ontwerp PMV2021 opgenomen. Voor de vaststelling van de ZHOV is expliciet onderscheid gemaakt is tussen beleidsrijke aanpassingen, gelijkwaardige aanpassingen en aanpassingen als gevolg van de Omgevingswet met beperkte impact.

Enkele doorgeschoven onderwerpen en beleidsrijke onderwerpen uit het Omgevingsbeleid (koers) 2020, de herziening 2021 (zal vastgesteld worden na de ZHOV) en eventueel nog zaken uit de definitief door PS vastgestelde drinkwaterregels in de PMV2021 worden in de ZHOV verwerkt via een wijzigings- en aanvullingsspoor.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. In 2021 start een wijzigings- en aanvullingsspoor op de Omgevingsverordening. Zie “Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2022”. Om die wijziging goed ter inzage te kunnen leggen is het wenselijk dat er een vastgestelde initiële ZHOV is.

Reden van agendering:
Wettelijke verplichting. Opgevoerd in het kader van de implementatie van de Omgevingswet en Omgevingsbeleid.

Laatst gewijzigd op vrijdag 18 februari 2022