DNA Balk Provincie Zuid-Holland

6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

In dit overzicht worden alle verwachte aanpassingen van beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels benoemd. Met deze regels wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitvoering van een wettelijke taak. Het betreft vooral de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om beleidsregels vast te stellen, deze gaan ter kennisname of ter voorbereiding richting Provinciale Staten.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland
Bestaand
Q3 2024

Een actualisering van de beleidsregel uit 2013 met het oog op o.m. de Omgevingswet, tevens -voor zover van toepassing- implementatie van PS-besluit nr. 7062. De herziene beleidsregel wordt vastgesteld door GS en wordt vervolgens t.k.n. aan PS aangeboden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2023
Commissie Landelijk Gebied (LG)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. Het opleveren van het ontwerp is verschoven van Q4 2023 naar Q3
2024. De reden hiervoor is dat input voor de actualisatie van de ZHOV de nodige tijd heeft gevraagd en de geactualiseerde tekst van de ZHOV mede bepaalt wat er in de be-leidsregel moet worden aangepast..

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja, met de ZHOV.

Reden van agendering:
Beleidsregel is verouderd en niet aangepast aan > Omgevingswet. Ook implementatie van PS-besluit 7062.

Laatst gewijzigd op vrijdag 22 maart 2024