DNA Balk Provincie Zuid-Holland

6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

In dit overzicht worden alle verwachte aanpassingen van beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels benoemd. Met deze regels wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitvoering van een wettelijke taak. Het betreft vooral de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om beleidsregels vast te stellen, deze gaan ter kennisname of ter voorbereiding richting Provinciale Staten.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Omzetting veiligheidscontouren naar instrumentarium Omgevingswet
Bestaand
Q3 2021

Omzetting veiligheidscontouren naar instrumentarium Omgevingswet. Op dit moment zijn in Zuid-Holland zes veiligheidscontouren vastgesteld. Onder de Omgevingswet verandert het instrumentarium voor de veiligheidscontouren waardoor deze in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening worden omgezet naar het nieuwe instrumentarium.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q1 2021
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
(ZHOV) is nu in handen van PS. De exacte planning voor de behandeling
en besluitvorming is aan PS

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Het proces voor dit onderwerp volgt het proces van de Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening.

Reden van agendering:
Beleidsneutrale omzetting naar nieuw instrumentarium onder de
Omgevingswet met instemming van GS.

Nadere regels meldingsplicht activiteiten infrastructuur
Bestaand
Q3 2021

Betreft wijziging van de regelgeving die erop gericht is om vijf vastgestelde activiteiten op het gebied van kabels en leidingen meldingsplichtig te maken, in plaats van vergunningplichtig, waarbij de bescherming en het veilig en doelmatig gebruik van de provinciale infrastructuur gewaarborgd blijft.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
(ZHOV) is nu in handen van PS. De exacte planning voor de behandeling
en besluitvorming is aan PS

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Het meldingssysteem is een onderdeel van de Omgevingsverordening
(ZHOV). Er wordt aangesloten bij het opstellen van een nieuwe
verordening en bij het PS-traject in de komende vaststellings- en
wijzigingsrondes. Er wordt zoveel mogelijk parallel met elkaar meegelopen
zodat de aansluiting optimaal is.

Reden van agendering:
Het meldingssysteem zal per 1 juli 2022 samen met de Omgevingswet en
de Omgevingsverordening in werking moeten treden. Tot deze datum
worden PS en GS op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Werkwijze onteigeningen
Bestaand
Q4 2021

Betreft ontwikkelen van een nieuwe werkwijze t.a.v. onteigeningen, gezamenlijk met andere provincies en gemeenten.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Berend Potjer
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Dit onderwerp is verschoven van Q3 2021 naar Q4 2021. Om het
onteigenen een afgewogen samenspel te laten worden tussen GS en PS is
meer tijd nodig om dat uit de diepen en om te onderzoeken of het
verstandig is het onteigeningsproces langs een protocolafspraak te laten
lopen. Het gaat daarbij vooral om de inzet van het nieuwe instrument
“projectbesluit”. Het projectbesluit wordt een bevoegdheid van GS en wordt
waarschijnlijk de belangrijkste grondslag voor provincies waarop onteigend
wordt. Vandaar de verschuiving naar Q4 2021.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De invoering van de Omgevingswet. Hierdoor verandert de rol van PS bij
onteigenen. Nu is een Koninklijk Besluit nodig om te mogen onteigenen,
waarna een burgerlijke rechter de onteigening uitspreekt in een vonnis.
Onder de nieuwe wet zullen PS onteigeningsbeschikkingen geven, die
door een bestuursrechter moeten worden bekrachtigd.

Herziening toetsingskader provinciale ondersteuningsinstellingen Zuid-Holland
Bestaand
Q4 2021

Het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland is in 2017 vastgesteld. Onder andere in verband met de landelijke evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en de nieuwe landelijke innovatieagenda bibliotheken is een herziening mogelijk gewenst.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De GS-brief is conform planning in
Q3-2020 aan PS verstuurd. Eind 2021 wordt aanbieding van de herziening
verwacht.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De reden hiervoor is dat voor het zomerreces 2021 een nieuwe
portefeuillehouder is gekomen. De herziening wordt direct na het
zomerreces 2021 met de nieuwe portefeuillehouder besproken. Naar
verwachting kan de herziening in Q4 2021 in plaats van Q2 2021 aan PS
gestuurd worden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben de bevoegdheid om het toetsingskader voor de provinciale
ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Zuid-Holland vast te stellen
en te wijzigen. GS informeert PS over ontwikkelen omtrent dit onderwerp.

Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland
Bestaand
Q1 2022

Zoveel mogelijk beleidsarme aanpassing en actualisering van de beleidsregel uit 2013 met het oog op o.m. de invoering van de Omgevingswet, tevens -voor zover van toepassing- implementatie van PS-besluit nr. 7062. De herziene beleidsregel wordt vastgesteld door GS en wordt vervolgens t.k.n. aan PS aangeboden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Het ontwerp wordt aangeboden in Q1 2022 in plaats van Q4 2021.
De reden hiervoor is de vertraging in de invoering van de Omgevingswet
en daarmee ook de inwerkingtreding van de nieuwe Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening (ZHOV).

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, met de ZHOV.

Reden van agendering:
Beleidsregel is verouderd en niet aangepast aan Omgevingswet. Ook
implementatie van PS-besluit 7062.

Laatst gewijzigd op woensdag 3 november 2021