DNA Balk Provincie Zuid-Holland

6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

In dit overzicht worden alle verwachte aanpassingen van beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels benoemd. Met deze regels wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitvoering van een wettelijke taak. Het betreft vooral de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om beleidsregels vast te stellen, deze gaan ter kennisname of ter voorbereiding richting Provinciale Staten.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Herziening toetsingskader provinciale ondersteuningsinstellingen Zuid-Holland
Bestaand
Q2 2022

Het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland is in 2017 vastgesteld. Onder andere in verband met de landelijke evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en de nieuwe landelijke innovatieagenda bibliotheken is een herziening mogelijk gewenst.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
- Ja. De redenen hiervoor zijn een volgende: In eerste instantie heeft
de provincie Zuid-Holland gewacht op de vaststelling van de landelijke netwerkagenda bibliotheken door de minister, maar het nieuwe
kabinet liet op zich wachten. Dit idee is ondertussen losgelaten.

- Daarnaast willen GS het graag bij PS aanbieden op het moment dat
PS een werkbezoek aan Probiblio afleggen. In verband met corona heeft dit tot op heden niet plaatsgevonden. Probiblio en de
Statengriffie zijn momenteel aan het kijken naar een mogelijk moment aan het begin van 2022.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben de bevoegdheid om het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Zuid-Holland vast te stellen en te wijzigen. GS informeert PS over ontwikkelen omtrent dit onderwerp.

Nadere regels meldingsplicht activiteiten infrastructuur
Bestaand
Q2 2022

Betreft wijziging van de regelgeving die erop gericht is om vijf vastgestelde activiteiten op het gebied van kabels en leidingen meldingsplichtig te maken, in plaats van vergunningplichtig, waarbij de bescherming en het veilig en doelmatig gebruik van de provinciale infrastructuur gewaarborgd blijft.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Het meldingssysteem is een onderdeel van de Omgevingsverordening (ZHOV). Er wordt aangesloten bij het opstellen van een nieuwe verordening (zie paragraaf 7“Doorontwikkelen Omgevingsbeleid”, Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2022 (Volgens nieuw recht) en bij het PS-traject in de komende vaststellings- en wijzigingsrondes. Er wordt zoveel mogelijk parallel met elkaar meegelopen zodat de aansluiting optimaal is.

Reden van agendering:
Het meldingssysteem zal per 1 juli 2022 samen met de Omgevingswet en de Omgevingsverordening in werking moeten treden. Tot deze datum worden PS en GS op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Nadeelcompensatie infrastructuur maatregelen
Nieuw
Q3 2022

Betreft GS besluit over nadeelcompensatie door infrastructurele maatregelen en de invulling van ‘normaal maatschappelijk risico’.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA sinds het voorjaar 2022.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er is aansluiting gezocht bij artikelen uit de Omgevingswet en titel 4.5 van de Awb, die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. Indien de huidige inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet d.d. 1 juli 2022 wordt uitgesteld, dan zullen de stukken moeten worden aangepast.

Reden van agendering:
Nieuwe beleidsregel

Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland
Bestaand
Q4 2022

Actualisering van de beleidsregel uit 2013 met het oog op o.m. de invoering van de Omgevingswet, tevens -voor zover van toepassing- implementatie van PS-besluit nr. 7062. De herziene beleidsregel wordt vastgesteld door GS en wordt vervolgens t.k.n. aan PS aangeboden.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Anne Koning
Ambitie
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Het opleveren van het ontwerp is verschoven van Q1 2022 naar Q4 2022. De reden hiervoor is dat het opstellen van het ontwerp meer tijd vraagt dan gedacht.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, met de ZHOV.

Reden van agendering:
Beleidsregel is verouderd en niet aangepast aan Omgevingswet. Ook implementatie van PS-besluit 7062.

Werkwijze onteigeningen
Afgerond
-

Betreft ontwikkelen van een nieuwe werkwijze t.a.v. onteigeningen, gezamenlijk met andere provincies en gemeenten.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE), Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM), Klimaat, Natuur en Milieu (KNM), Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Willy de Zoete
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden. Aan PS is een GS-brief gestuurd met daarin uitleg over de nieuwe wijze van onteigenen en de aanbieding van het houden van een technische sessie. Deze technische sessie kan als de Staten de willen in Q1 2022 plaatvinden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De invoering van de Omgevingswet. Hierdoor verandert de rol van PS bij onteigenen. Nu is een Koninklijk Besluit nodig om te mogen onteigenen, waarna een burgerlijke rechter de onteigening uitspreekt in een vonnis. Onder de nieuwe wet zullen PS onteigeningsbeschikkingen geven, die
door een bestuursrechter moeten worden bekrachtigd.

Omzetting veiligheidscontouren naar instrumentarium Omgevingswet
Afgerond
-

Omzetting veiligheidscontouren naar instrumentarium Omgevingswet. Op dit moment zijn in Zuid-Holland zes veiligheidscontouren vastgesteld. Onder de Omgevingswet verandert het instrumentarium voor de veiligheidscontouren waardoor deze in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening worden omgezet naar het nieuwe instrumentarium.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q1 2021
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Het proces voor dit onderwerp volgt het proces van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.

Reden van agendering:
Beleidsneutrale omzetting naar nieuw instrumentarium onder de Omgevingswet met instemming van GS.

Laatst gewijzigd op vrijdag 18 februari 2022