DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q3 2024

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Omgevingsbeleid locatie Gnephoek
Nieuw
2. Startnotities

Tijdens de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van 10 januari 2024 bleek er een brede steun te zijn voor het voornemen van GS om de procedure te starten voor de herziening van Zuid-Hollandse Omgevingsverordening voor de locatie Gnephoek in de gemeente Alphen aan den Rijn wanneer aan de volgende twee voorwaarden is voldaan.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2023
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q1 2026
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Bestaand onderwerp in LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering:
> Zekerheid over de financiële bijdragen van het Rijk (ca. € 50 miljoen), gemeente Alphen aan den Rijn (€ 4,4 miljoen) en marktpartijen (€ 4,4 miljoen). De verwachting is dat hier op z’n vroegst in het tweede kwartaal van 2024 zekerheid over is.
> Ondertekende bestuurlijke overeenkomst tussen (in ieder geval) het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn en GS waarin afspraken zijn vastgelegd over in ieder geval mobiliteit, natuur, weidevogelcompensatie, aanpak van de planologische procedures, wonen, water, bodem, energie en de molenbiotoop. De procedure tot bestuurlijke vaststelling van deze overeenkomst zal pas starten wanneer er zekerheid is over de hierboven genoemde financiële bijdragen.

Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Een actualisering van de beleidsregel uit 2013 met het oog op o.m. de Omgevingswet, tevens -voor zover van toepassing- implementatie van PS-besluit nr. 7062. De herziene beleidsregel wordt vastgesteld door GS en wordt vervolgens t.k.n. aan PS aangeboden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2023
Commissie Landelijk Gebied (LG)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. Het opleveren van het ontwerp is verschoven van Q4 2023 naar Q3
2024. De reden hiervoor is dat input voor de actualisatie van de ZHOV de nodige tijd heeft gevraagd en de geactualiseerde tekst van de ZHOV mede bepaalt wat er in de be-leidsregel moet worden aangepast..

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja, met de ZHOV.

Reden van agendering:
Beleidsregel is verouderd en niet aangepast aan > Omgevingswet. Ook implementatie van PS-besluit 7062.