DNA Balk Provincie Zuid-Holland

4. Beleidsuitvoering

Bij de uitvoering van beleid heeft de provincie ook een aantal instrumenten die benut kunnen worden. In dit overzicht worden ontwikkelingen genoemd waarbij het in de verwachting ligt dat deze tot beleidsaanpassingen leiden of waarbij sprake is van grote impact.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Provinciaal inpassingsplan (PIP) WarmtelinQ Rijswijk-Leiden (start)
Bestaand
Q2 2022

Betreft maken van het PIP/Projectbesluit t.b.v. ‘WarmtelinQ Rijswijk-Leiden’. Eventueel later Provinciale Coördinatieregeling (PCR) van toepassing verklaren op de benodigde vergunningen.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA, vanwege financierings- en samenwerkingsafspraken. Het betreft een ruimtelijke inpassingsprocedure.

PS hebben op 22 september 2021 besloten ten aanzien van de PIP Rijswijk-Leiden (WLQ+) een PIP dan wel een projectbesluit (gelet op de komende Omgevingswet) op te gaan stellen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Q4 van 2021 was nodig ter voorbereiding en ter voorbereiding en afstemming van het participatieplan en de NRD voor het MER.

De start mer-procedure met inspraak zal in Q1 -Q2 2022 ingevuld worden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de bevoegde gezagen (negen) gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie tijdig een voorkeurstracé bepalen o.b.v. verkenningen (MER benutten) waarop participatie en inspraak is georganiseerd. Mede gelet op de overgang naar de Omgevingswet.

Om de realisatie van de warmtetransportleiding in deze planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de Gasunie ontvankelijke vergunningaanvragen indient en dat de bevoegde gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten en definitieve besluiten afgeven c.q. bij de provincie aanleveren. Om dit proces te bevorderen kan de PCR van toepassing worden verklaard. Over het van toepassing verklaren van de PCR zal dan t.z.t. (Q1 2023) een afzonderlijk besluit door de provincie moeten worden genomen.

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om te besluiten om een PIP op te gaan stellen en om deze vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende handelingen. Echter, zal door de verwachtte inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het instrument PIP komen te vervallen en hiervoor komt in de plaats het Projectbesluit. GS worden dan het bevoegde gezag voor de vaststelling van het Projectbesluit. GS informeren de Staten regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden.

Herziening omgevingsbeleid m.b.t. Middengebied Zuidplaspolder
Bestaand
Q2 2022

Op 1 juli 2021 is de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ondertekend door de gemeente Zuidplas, de Grondbank RZG Zuidplas en GS. Deze is voorafgaand op 26 mei 2021 besproken in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie. In deze Overeenkomst is vastgelegd welke voorstellen voor wijziging van het provinciaal Omgevingsbeleid GS aan PS zullen voorleggen. Deze wijzigingen betreffen o.a. aanpassing van de 3 ha kaart voor woningbouw en bedrijventerreinen in de Zuidplaspolder.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het onderwerp Herziening Programma ruimte Zuidplaspolder is veranderd in het onderwerp Herziening Omgevingsbeleid m.b.t. Middengebied Zuidplaspolder.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Op verzoek van GS.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) met toepassing Provinciale Coördinatie regeling (CPR). Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag (voorheen Warmtetransportleiding door het Midden)
Afgerond
-

Betreft maken van het PIP t.b.v. ‘warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag’

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning, Jeannette Baljeu
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA van de planning gehaald kan worden.

PS hebben op 13 oktober 2021 de PIP Vlaardingen-Den Haag (WLQ) vastgesteld, thans loopt de beroepsprocedure. De Staten worden geïnformeerd over deze procedure en de uitkomst daarvan wanneer dit bekend is, verwachting is dat Raad van Staten een uitspraak doet halverwege 2022.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de bevoegde gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten bij ons aanleveren. Aan de bevoegde gezagen is een brief gezonden waarin de uiterlijke termijn van het aanleveren van de ontwerpbesluiten is opgenomen.

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om een PIP vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende handelingen. GS informeren de Staten regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden.

Laatst gewijzigd op vrijdag 18 februari 2022