DNA Balk Provincie Zuid-Holland

4. Beleidsuitvoering

Bij de uitvoering van beleid heeft de provincie ook een aantal instrumenten die benut kunnen worden. In dit overzicht worden ontwikkelingen genoemd waarbij het in de verwachting ligt dat deze tot beleidsaanpassingen leiden of waarbij sprake is van grote impact.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Provinciaal inpassingsplan (PIP) met toepassing Provinciale Coördinatie regeling (CPR). Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag (voorheen Warmtetransportleiding door het Midden)
Bestaand
Q4 2021

Betreft maken van het PIP t.b.v. ‘warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag’

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

PS hebben op 13 oktober 2021 de PIP Vlaardingen-Den Haag (WLQ) vastgesteld.
Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de
bevoegde gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten bij ons aanleveren. Aan de bevoegde gezagen
is een brief gezonden waarin de uiterlijke termijn van
het aanleveren van de ontwerpbesluiten is opgenomen.

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om een PIP vast te stellen. GS doen
hiervoor alle voorbereidende handelingen. GS informeren de Staten regelmatig over de
stappen die in dit project gezet worden.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) WarmtelinQ Rijswijk-Leiden (start)
Nieuw
Q4 2021

Betreft maken van het PIP/Projectbesluit t.b.v. ‘WarmtelinQ Rijswijk-Leiden’. Eventueel later Provinciale Coördinatieregeling (PCR) van toepassing verklaren op de benodigde vergunningen.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA, vanwege financierings- en
samenwerkingsafspraken. Het betreft een ruimtelijke inpassingsprocedure.
PS hebben op 22 september 2021 besloten ten aanzien van de PIP Rijswijk-Leiden (WLQ+)
een PIP dan wel een projectbesluit (gelet op de komende Omgevingswet) op te gaan stellen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de
bevoegde gezagen (negen) gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat,
Gasunie en provincie tijdig een voorkeurstracé bepalen o.b.v.
verkenningen MER benutten) waarop participatie en inspraak is
georganiseerd. Mede gelet op de overgang naar de Omgevingswet.
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de
Gasunie ontvankelijke vergunningaanvragen indient en dat de bevoegde
gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten en definitieve besluiten afgeven c.q.
bij de provinice aanleveren indien de PCR van toepassing is. Over het van
toepassing verklaren van de PCR zal dan t.z.t. (Q1 2023) een afzonderlijk
besluit door de provincie moeten worden genomen.

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om te besluiten om een PIP op te gaan
stellen en om deze vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende
handelingen. Echter, zal door de verwachtte inwerkingtreding van de
Omgevingswet zal het instrument PIP komen te vervallen en hiervoor komt
in de plaats het Projectbesluit. GS worden dan het bevoegde gezag voor
de vaststelling van het Projectbesluit. GS informeren de Staten regelmatig
over de stappen die in dit project gezet worden.

Herziening omgevingsbeleid m.b.t. Middengebied Zuidplaspolder
Bestaand
Q2 2022

Op 1 juli 2021 is de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ondertekend door de gemeente Zuidplas, de Grondbank RZG Zuidplas en GS. Deze is voorafgaand op 26 mei 2021 besproken in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie. In deze Overeenkomst is vastgelegd welke voorstellen voor wijziging van het provinciaal Omgevingsbeleid GS aan PS zullen voorleggen. Deze wijzigingen betreffen o.a. aanpassing van de 3 ha kaart voor woningbouw en bedrijventerreinen in de Zuidplaspolder.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het onderwerp Herziening
Programma ruimte Zuidplaspolder is veranderd in het onderwerp
Herziening omgevingsbeleid m.b.t. Middengebied Zuidplaspolder.
Is er sprake van een planningswijziging?

Nee. Wel is toegevoegd hoe de vervolgplanning is na oplevering van de
Nota reikwijdte en detailniveau.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Op verzoek van GS.

Programma Flexwonen
Afgerond
-

De provincie ziet in Flexwonen een oplossing voor het snel beschikbaar krijgen van woonruimten voor spoedzoekers en voor het snel inlopen van het woningtekort. Met Flexwonen wordt gedoeld op verschillende soorten tijdelijke huisvestingsoplossingen, waarbij men woont op basis van tijdelijke huurcontracten. Om Flexwonen te bevorderen wordt een programma Flexwonen opgesteld. In dit programma zal ook worden ingegaan op de inzet van het budget dat PZH van het Rijk heeft gekregen om Flexwonen te bevorderen.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA.van de agenda
gehaald kan worden.

Het programmaplan Flexwonen 2021-2024 is in Q2 2021 aangeboden aan PS. Gedeputeerde
Staten hebben op 1 juni 2021 het programmaplan vastgesteld. Samen met bijbehorende brief
van GS is het daarop aangeboden aan de griffie. In de procedurevergadering van de commissie RWE van 23 juni 2021 is het vervolgens ‘voor kennisneming’ geagendeerd (onder c (ingekomen stukken)
nummers 12-13). De leden van de commissie RWE hebben het programma zonder opmerkingen op 23 juni 2021 voor kennisneming aangenomen. Hieruit volgt dat er geen bespreking of vaststelling door PS in Q3 2021 volgt.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Met het opzetten van een programma Flexwonen wordt tegemoet gekomen uit een in de
Woondeal Zuidelijke Randstad gemaakte afspraak:
Partijen onderkennen dat de vraag naar tijdelijke en flexibele woonoplossingen structureel is
geworden en daarom een duurzame
aanpak vergt. Partijen zetten zich daarom in voor meer mogelijkheden
voor flexwonen.
De Woondeal is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen BZK, PZH, Bestuurlijke
tafel wonen Haaglanden, Samenwerkingsverband
Wonen regio Rotterdam, gemeenten Dordrecht, Leiden, Den Haag, Rotterdam.

Laatst gewijzigd op woensdag 3 november 2021