DNA Balk Provincie Zuid-Holland

4. Beleidsuitvoering

Bij de uitvoering van beleid heeft de provincie ook een aantal instrumenten die benut kunnen worden. In dit overzicht worden ontwikkelingen genoemd waarbij het in de verwachting ligt dat deze tot beleidsaanpassingen leiden of waarbij sprake is van grote impact.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Herziening programma ruimte Zuidplaspolder
Bestaand
Q3 2021

De gemeente Zuidplas, de provincie en de overige partners in de Grondbank RZG Zuidplas werken samen aan planvorming voor de ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder tot een gebied met o.a. woningbouw, bedrijvigheid, natuur en recreatie. Het is waarschijnlijk dat de nog op te stellen bestuurlijke afspraken tussen deze partijen zullen leiden tot voorstellen voor aanpassingen in het Programma ruimte m.b.t. de 3 ha kaart en de tekst over de ontwikkeling van de Zuidplaspolder

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Q2 2021 blijkt te ambitieus. Q3/Q4 is realistischer.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Op verzoek van GS.

Programma Flexwonen
Bestaand
Q3 2021

De provincie ziet in Flexwonen een oplossing voor het snel beschikbaar krijgen van woonruimten voor spoedzoekers en voor het snel inlopen van het woningtekort. Met Flexwonen wordt gedoeld op verschillende soorten tijdelijke huisvestingsoplossingen, waarbij men woont op basis van tijdelijke huurcontracten. Om Flexwonen te bevorderen wordt een programma Flexwonen opgesteld. In dit programma zal ook worden ingegaan op de inzet van het budget dat PZH van het Rijk heeft gekregen om Flexwonen te bevorderen.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Uitwerking van de beleidsbeslissing wonen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Met het opzetten van een programma Flexwonen wordt tegemoet gekomen uit een in de Woondeal Zuidelijke Randstad gemaakte afspraak:
'Partijen onderkennen dat de vraag naar tijdelijke en flexibele woonoplossingen structureel is geworden en daarom een duurzame aanpak vergt. Partijen zetten zich daarom in voor meer mogelijkheden voor flexwonen.'

De Woondeal is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen BZK, PZH, Bestuurlijke tafel wonen Haaglanden, Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, gemeenten Dordrecht, Leiden, Den Haag, Rotterdam

Provinciaal inpassingsplan (PIP) met toepassing Provinciale Coördinatie regeling (CPR). Warmtetransportleiding door het Midden (start).
Bestaand
Q4 2021

Betreft maken van het PIP t.b.v. ‘Warmtetransportleiding door het Midden’.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de bevoegde gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten bij ons aanleveren. Aan de bevoegde gezagen is een brief gezonden waarin de uiterlijke termijn van het aanleveren van de ontwerpbesluiten is opgenomen.

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om een PIP vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende handelingen. GS informeren de Staten regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden.

Laatst gewijzigd op donderdag 11 februari 2021