DNA Balk Provincie Zuid-Holland

2. Startnotities

Een startnotitie wordt opgesteld als beleidsaanpassingen gewenst zijn. Een startnotitie beschrijft in ieder geval: a) de reden waarom een beleidsaanpassing nodig is (wat is het probleem), b) de reikwijdte waarbinnen naar beleidsopties gezocht gaat worden, c) op welke wijze participatie vorm krijgt en d) de planning voor oplevering van de ontwerp-beleidsaanpassing(en). Startnotities worden waar mogelijk gelijktijdig aangeboden aan Provinciale Staten voor bespreking. Daarna start het traject van daadwerkelijke beleidsaanpassing.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Energietransitie, waaronder uitwerking Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieën
Bestaand
Q2 2021

Betreft de onderdelen industrie, elektriciteit en gebouwde omgeving. Voor de onderdelen gebouwde omgeving en elektriciteit wordt het Klimaatakkoord uitgewerkt in RES’en (Regionale Energiestrategieën).

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE), Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee

Reden van agendering:
De 7 regionale energiestrategieën doen voorstellen voor het duurzaam opwekken voor zon en wind op land. De verwachting is dat hierop het omgevingsbeleid om die reden moet worden aangepast. De RES’en worden geagendeerd voor besluitvorming in juni 2021 in PS. En is een planningsbrief en een doorkijk voor omgevingsbeleid naar de Staten gestuurd in dec 2020.

Gezonde en veilige leefomgeving
Bestaand
Q4 2021

Startnotitie geeft een uitwerking van de beoogde aanpak van de opgave Gezond en Veilig in hoofdstuk 7 van het Coalitieakkoord. In dit hoofdstuk is aangegeven dat deze ambities voor een gezonde en veilige leefomgeving worden uitgewerkt in een programma.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2020
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie 20-01-2021
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Is zo afgesproken in het Coalitieakkoord

Laatst gewijzigd op donderdag 11 februari 2021