DNA Balk Provincie Zuid-Holland

2. Startnotities

Een startnotitie wordt opgesteld als beleidsaanpassingen gewenst zijn. Een startnotitie beschrijft in ieder geval: a) de reden waarom een beleidsaanpassing nodig is (wat is het probleem), b) de reikwijdte waarbinnen naar beleidsopties gezocht gaat worden, c) op welke wijze participatie vorm krijgt en d) de planning voor oplevering van de ontwerp-beleidsaanpassing(en). Startnotities worden waar mogelijk gelijktijdig aangeboden aan Provinciale Staten voor bespreking. Daarna start het traject van daadwerkelijke beleidsaanpassing.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Herziening Omgevingsbeleid 2024
Bestaand
Q2 2023

Betreft een gecombineerde procedure voor meerdere modules van het Omgevingsbeleid. Daarnaast zijn er enkele aanleidingen om het Omgevingsbeleid in zijn geheel tegen het licht te houden en te actualiseren. Dit kan leiden tot een wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma. Voorzien zijn de volgende onderwerpen en aanleidingen: - Gevolgen coalitieakkoord 2023-2027 - Advies Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit over Omgevingsbeleid - Nationaal Plan Landelijk Gebied/ Provinciaal Plan Landelijk Gebied - Ruimtelijke puzzel Zuid-Holland - Beleid ruimtelijke kwaliteit

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2023
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Gezond en veilig Zuid-Holland
  • Samen werken aan Zuid-Holland
  • Schone energie voor iedereen
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Dit onderwerp is verplaatst vanuit beleidsaanpassing naar Startnotitie, naar aanleiding van de bespreking in de IC van 31 augustus 2022.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De startnotitie wordt verplaatst naar Q2 2023.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Er wordt een procedurele bundeling (herziening Omgevingsbeleid 2024) gemaakt voor meerdere modules van Omgevingsbeleid.

Reden van agendering:
Noodzaak om Omgevingsbeleid regelmatig te actualiseren en procedures voor modules waar mogelijk te bundelen in een brede herziening.

Actualisering Provinciale Klimaatadaptatiestrategie Weerkrachtig Zuid- Holland
Bestaand
Q2 2024

Beschrijft het handelingsperspectief en daarvoor benodigde strategische samenwerkingspartners op diverse voor provincie relevante beleidsthema’s die bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2024
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging
Ja.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, Evaluatie Beleidsdoel 7.3: Klimaatbestendig Zuid-Holland.

Laatst gewijzigd op vrijdag 24 maart 2023