DNA Balk Provincie Zuid-Holland

2. Startnotities

Een startnotitie wordt opgesteld als beleidsaanpassingen gewenst zijn. Een startnotitie beschrijft in ieder geval: a) de reden waarom een beleidsaanpassing nodig is (wat is het probleem), b) de reikwijdte waarbinnen naar beleidsopties gezocht gaat worden, c) op welke wijze participatie vorm krijgt en d) de planning voor oplevering van de ontwerp-beleidsaanpassing(en). Startnotities worden waar mogelijk gelijktijdig aangeboden aan Provinciale Staten voor bespreking. Daarna start het traject van daadwerkelijke beleidsaanpassing.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Herziening Omgevingsbeleid 2025 en 2026
Nieuw
Q1 2024

Betreft een brede jaarlijkse herziening van het Omgevingsbeleid. Belangrijkste aanleidingen om beleid te herzien: > Afspraken coalitieakkoord (wel MER-plichtig); > Ruimtelijk Voorstel/ Nieuwe koers PZH; > Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG); > Afspraken NOVEX-gebieden; > Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK); > Regionale Energiestrategieën (RES 2.0) > Dit leidt tot aanpassingen in Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en omgevingsprogramma.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie Q4 2024
Besluitvorming PS Q4 2025
Portefeuillehouders Berend Potjer : Allen Coördinerend
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Nieuw onderwerp in het LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja. Zie hiernaast voor overzicht van hieraan gekoppelde programma’s en afspraken.

Reden van agendering:
> Noodzaak om Omgevingsbeleid regelmatig te herzien om het actueel en toepasbaar te houden.

Omgevingsbeleid locatie Gnephoek
Nieuw
Q3 2024

Tijdens de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van 10 januari 2024 bleek er een brede steun te zijn voor het voornemen van GS om de procedure te starten voor de herziening van Zuid-Hollandse Omgevingsverordening voor de locatie Gnephoek in de gemeente Alphen aan den Rijn wanneer aan de volgende twee voorwaarden is voldaan.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2023
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q1 2026
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Bestaand onderwerp in LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering:
> Zekerheid over de financiële bijdragen van het Rijk (ca. € 50 miljoen), gemeente Alphen aan den Rijn (€ 4,4 miljoen) en marktpartijen (€ 4,4 miljoen). De verwachting is dat hier op z’n vroegst in het tweede kwartaal van 2024 zekerheid over is.
> Ondertekende bestuurlijke overeenkomst tussen (in ieder geval) het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn en GS waarin afspraken zijn vastgelegd over in ieder geval mobiliteit, natuur, weidevogelcompensatie, aanpak van de planologische procedures, wonen, water, bodem, energie en de molenbiotoop. De procedure tot bestuurlijke vaststelling van deze overeenkomst zal pas starten wanneer er zekerheid is over de hierboven genoemde financiële bijdragen.

Laatst gewijzigd op maandag 25 maart 2024