DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q1 2024

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Provinciaal afwegingskader landbouwverkeer
Nieuw
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Nieuw onderwerp in LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering
> In het coalitieakkoord is aangekondigd dat er nieuw afweging kader komt voor landbouw verkeer en provinciale wegen dit onderzoek dient te onderbouw voor het afweging kader en de voorgenomen beleidswijzigingen.

Herziening Omgevingsbeleid 2025 en 2026
Nieuw
2. Startnotities

Betreft een brede jaarlijkse herziening van het Omgevingsbeleid. Belangrijkste aanleidingen om beleid te herzien: > Afspraken coalitieakkoord (wel MER-plichtig); > Ruimtelijk Voorstel/ Nieuwe koers PZH; > Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG); > Afspraken NOVEX-gebieden; > Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK); > Regionale Energiestrategieën (RES 2.0) > Dit leidt tot aanpassingen in Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en omgevingsprogramma.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie Q4 2024
Besluitvorming PS Q4 2025
Portefeuillehouders Berend Potjer : Allen Coördinerend
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Nieuw onderwerp in het LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja. Zie hiernaast voor overzicht van hieraan gekoppelde programma’s en afspraken.

Reden van agendering:
> Noodzaak om Omgevingsbeleid regelmatig te herzien om het actueel en toepasbaar te houden.

Beleidsdoel 2.2 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2023
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. Wegens capaciteitstekort is de evaluatie nog niet afgerond. Er is voor gekozen de evaluatie in eigen beheer uit te voeren om zo ook de kennis te borgen binnen de eigen gelederen. Helaas is het in de afgelopen periode onvoldoende gelukt om tijd voor de evaluatie vrij te maken. De hernieuwde planning is het afronden in 2024Q1 zodat de evaluatie meegenomen kan worden als input voor de herziening van het Omgevingsbeleid.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).