DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q2 2024

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Verkenning windzoeklocaties Alblasserwaard
Nieuw
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Nieuw

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering:
> In samenwerking met de RES-partners (Gemeente Molenlanden, Gemeente Gorinchem, Waterschap en de provincie) loopt op dit moment een onderzoek naar mogelijke locaties voor wind in de Alblasserwaard. De locaties die hier uitkomen zullen opgenomen worden in het Omgevingsbeleid. Als tussenstap wordt deze verkenning uitgevoerd en met Provinciale Staten besproken.

Beleidsonderzoeken Zuid-Hollands Programma Landelijk gebied Deze beleidsonderzoeken beslaan de uitgangspunten zoals genoemd in het Voorontwerp ZH-PLG
Nieuw
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

> Natuurherstel- en ontwikkeling ten behoeve van 30% overbrugging VHR-opgave (waaronder provinciaal VHR bod en onderzoek overgangsgebieden); > Toekomstbestendig, duurzaam en circulair systeem voor de land- en tuinbouw (waaronder KPI uitwerking); > Emissiereductie ammoniak ten behoeve van natuurherstel (KPI uitwerking ammoniak); > Behalen van de KRW doelen (versnelling in agrarische gebieden); > Emissiereductie broeikasgassen ten behoeve van klimaatdoel 2030 (waaronder onderzoeken vernatting en klei in veen); Water en bodem sturend (waaronder doorontwikkeling klimaatonderlegger);

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Landelijk Gebied (LG)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frank Rijkaart, Jeannette Baljeu, Berend Potjer, Mariëtte van Leeuwen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Nieuw

Is er sprake van een planningswijziging?
> n.v.t.

Reden van agendering:
> Opgave vanuit het rijk om in de 2e helft van 2024 een gebiedsprogramma op te leveren waarin we aangeven hoe we de doelen die door het Rijk geformuleerd zijn willen realiseren. Dit onderwerp loopt ook mee met de Herziening Omgevingsbeleid 2025

Module Wonen, Werken en Werelderfgoed
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Dit betreft een beleidsaanpassing op de onderwerpen: - Detailhandel; - Bedrijventerreinenbeleid (behoefteraming bedrijventerreinen, minimale milieucategorie, behoud bedrijventerreinen en functiemenging); Grote ruimtevragers; - Wonen; - Toekomstbestendig bouwen; - Werelderfgoed; - en diverse kleinere onderwerpen

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2023
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q1 2024
Portefeuillehouders Anne Koning, Frederik Zevenbergen, Jeannette Baljeu, Berend Potjer, Meindert Stolk, Mariëtte van Leeuwen, Frank Rijkaart
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.
De Startnotitie is besproken in de commissie RWE op 21 september 2022.
Het ontwerp is besproken in de Integrale Commissie van 8 februari 2022 en daarna ter inzage gelegd.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. Bij gebrek aan ruimte van agenda van de commissie is deze doorgeschoven naar januari 2024.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering:
> Op verzoek van GS.

Module Vaststelling geluidproductieplafonds provinciale wegen
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft een nieuwe taak die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook gaat gelden voor de provinciale wegen (geldt al sinds 2012 voor de Rijksinfrastructuur).

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2024
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. Door het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, is de vaststelling van deze module verplaatst.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering:
> De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Beleidsdoel 4.1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2024
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinsnede: Voor de fase van monitoring
en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS
hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsmonitor Zuid-Holland
Nieuw
5. Evaluaties en monitoring

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q2 2025
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Nieuw

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering:
> Toezegging aan PS bij jaarstukken 2022 en nav motie 1214 om binnen 2 jaar een beleidsmonitor te hebben waarbij per beleidsprestatie tenminste 1 output en 1 outcome indicator is benoemd en gevuld.

Beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2024
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
>GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinsnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

De Voortgangsrapportage luchtkwaliteit geeft een overzicht over de luchtkwaliteit, de trend in de concentraties en de maatregelen die de provincie neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA. De Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit 2023 is in Q2 2023 aan PS gestuurd. In 2024 wordt
er weer een voortgangsrapportage aangeboden aan PS.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering:
> Jaarlijks rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit en het luchtbeleid van de provincie. Dit is een toezegging aan Provinciale Staten ten tijde van de vaststelling van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009.

Beleidsdoel 4.2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2024
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinsnede: Voor de fase van monitoring
en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS
hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).