DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q1 2022

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden ontheffingsinstrument)
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Bepalen naar aanleiding van het Randstad koopstromenonderzoek, en de daarop uitgevoerde nadere analyse, of al dan niet een beleidsrijke wijziging nodig is.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Er hebben inmiddels twee technische sessies met PS over het detailhandelbeleid plaatsgevonden. Naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp “Duiding uitspraak Raad van State over Decathlon” in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie van 10 februari 2021 heeft de commissievoorzitter heeft toen afgeconcludeerd dat GS niet hebben toegezegd om op dit moment een beleidsrijke wijziging van het perifere detailhandel aan PS voor te leggen. Er staat een Randstad Koopstromenonderzoek (KSO) in de planning, deze moet nog uitgevoerd worden. De verkregen data uit het KSO zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 naar de commissie verstuurd kunnen worden.

Via de reguliere systematiek zal specifiek voor Zuid-Holland o.b.v. de data uit het KSO een nadere analyse uitgevoerd worden om te bepalen of er beleidswijzigingen nodig zijn. Deze analyse kan naar verwachting in Q2– Q3 2022 afgerond zijn. Dit is dan een logisch moment om te bespreken of er eventueel een beleidsrijke wijziging nodig is. Dit wordt ook op de planning van de commissie RWE opgenomen.

Module Regionaal Waterprogramma
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

GS moeten een regionaal waterprogramma vaststellen o.g.v. Omgevingswet. Het bevat in ieder geval beleidsuitwerking van Europese richtlijnen over water, zoals Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een onderwerp dat na vaststelling op 9 maart 2022 van de LTA gehaald kan worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. Toegevoegd ten opzichte van oorspronkelijke planning is de vaststelling door PS in Q1 2022. Een vaststelling door GS was eerst voorzien, maar het wordt nu PS vanwege het uitstel van invoering van de Omgevingswet. Om aan KRW-verplichtingen te voldoen vindt vaststelling van waterprogramma onder huidig recht (Waterwet) plaats en dat is een bevoegdheid van PS. PS zijn hierover geïnformeerd via een brief die op 5 juli 2021 in GS is vastgesteld.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Na vaststelling wordt het regionaal waterprogramma onderdeel van het Omgevingsprogramma.

Reden van agendering:
Benodigde vaststelling door PS.