DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q1 2022

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Clustering logistieke bedrijvigheid (waaronder XXL bedrijven)
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Doel is meer inzicht in de behoefte naar een clustering van de logistiek (in knooppunten).

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. In de Bedrijventerreinenstrategie is
een onderzoek aangekondigd naar XXL bedrijven. Dit traject geeft hier
invulling aan. Tevens wordt in de komende gecombineerde aanpassing van
het omgevingsbeleid (Herziening Omgevingsbeleid 2021) bij wijze van ‘pas op de plaats’ al
een voorlopige regulering voor de locatiekeuze van XXl bedrijven opgenomen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’,
‘voldoende sociale en betaalbare woningen’, ‘
ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’
en ‘historische windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
Komt vanuit GS en PS samen.

Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden ontheffingsinstrument)
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Bepalen naar aanleiding van het Randstad koopstromenonderzoek of al dan niet een beleidsrijke wijziging nodig is.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
 • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Er hebben inmiddels twee technische sessies met PS over het
detailhandelbeleid plaatsgevonden. Naar aanleiding van de behandeling
van het onderwerp “Duiding uitspraak Raad van State over Decathlon” in de
Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie van 10 februari 2021 heeft
de commissievoorzitter heeft toen afgeconcludeerd dat GS niet hebben toegezegd om op dit
moment een beleidsrijke wijziging van het perifere detailhandel aan PS voor te leggen. Er
staat een Randstad Koopstromenonderzoek (KSO) in de planning, deze moet nog uitgevoerd
worden. De verkregen data uit het KSO zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2022
naar de commissie verstuurd kunnen worden.

Via de reguliere systematiek zal specifiek voor Zuid-Holland o.b.v. de data
uit het KSO een nadere analyse uitgevoerd worden om te bepalen of er beleidswijzigingen
nodig zijn. Deze analyse kan naar verwachting medio
2022 afgerond zijn. Dit is dan een logisch moment om te bespreken of er eventueel een
beleidsrijke wijziging nodig is. Dit wordt ook op de planning
van de commissie RWE opgenomen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Is door de commissie RWE op haar eigen agenda gezet tijdens de
commissievergadering van 10 februari 2021.

Module Voldoende sociale en betaalbare woningen
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

De provincie wil zorgdragen voor voldoende sociale en betaalbare woningen. De maatschappelijke opgave om te voorzien in voldoende woningen van het juiste type op de juiste plek is enorm. Het is van belang om daarbij als provincie onze positie scherp te bepalen en dit belang goed te kunnen borgen. Daarnaast wil de provincie wil de provincie woningbouw versnellen door te sturen op voldoende dichtheid van woningbouwlocaties.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het onderwerp is verbreed met een planoptimalisatie.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’,
‘voldoende sociale en betaalbare woningen’,
‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische
windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden agendering:
Dit onderwerp was nog onvoldoende afgerond op het moment van totstandkoming van de
vernieuwde Ontwerp Omgevingsvisie en is daarom afzonderlijk geagendeerd. Het
onderwerp hangt samen met de verstedelijkingsstrategie.

Module Historische windmolens
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

De provincie Zuid-Holland beschouwt molens als cultuurhistorische elementen van provinciaal belang en ziet de bescherming van de molens als een provinciale taak. In Zuid-Holland wordt momenteel ervaren dat de bescherming van molens, in met name stedelijk gebied, onder druk staat. En de verwachting is dat dit in de nabije toekomst verder toe zal nemen. De PARK heeft op 30 april 2020 advies uitgebracht op welke wijze een gewijzigd omgevingsbeleid bij kan dragen aan het behalen van de provinciale doelen. Een voorstel voor wijziging van het omgevingsbeleid, naar aanleiding van het PARK-advies, wordt voorbereid.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2020
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’,
‘voldoende sociale en betaalbare woningen’,
‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische
windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
Naar aanleiding van knelpunten van molenbiotopen in het stedelijk gebied (hoogbouw,
verdichting). En naar aanleiding van het advies van de PARK d.d. 30 april 2020 aan GS
hierover.

Module Ruimte en Wonen
Nieuw
3. Beleidsaanpassingen

Betreft beleidsbijstellingen op de onderwerpen wonen, verstedelijking, 3ha-kaart, huisvesting arbeidsmigranten en logistiek.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Op verzoek van GS

Module Regionaal Waterprogramma
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

GS moeten een regionaal waterprogramma vaststellen o.g.v. Omgevingswet. Het bevat in ieder geval beleidsuitwerking van Europese richtlijnen over water, zoals Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp regionaal waterprogramma
wordt het ontwerp herzien, om enkele lopende beleidsuitwerkingen en om aanvullingen uit
participatie van de omgeving mee te kunnen nemen in het ontwerp.

Toegevoegd is de vaststelling van de herziening door PS in Q1 2022. Een vaststelling door
GS was eerst voorzien, maar het wordt nu PS. Dat is vanwege het uitstel van invoering van
de Omgevingswet. Om aan KRW-verplichtingen te voldoen vindt vaststelling van
waterprogramma onder huidig recht (Waterwet) plaats en dat is een bevoegdheid van PS.
PS zijn hierover geïnformeerd via een brief die op 5 juli 2021 in GS is vastgesteld.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Na vaststelling wordt het regionaal waterprogramma onderdeel van het
Omgevingsprogramma.

Reden van agendering:
Benodigde vaststelling door PS.

Module Gezonde en veilige leefomgeving
Verplaatst
3. Beleidsaanpassingen

Betreft een beleidsbeslissing voor de opgave Gezond en Veilig in hoofdstuk 7 van het Coalitieakkoord.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2020
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De Statencommissie KNM heeft op
20 januari 2021 de startnotitie behandeld. Hierin is een voorstel gedaan voor een
beleidsbeslissing. Daarom is dit onderwerp in de LTA verplaatst van 2.Startnotities naar 3.
Beleidsaanpassingen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’,
‘voldoende sociale en betaalbare woningen’,
‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische
windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
Is zo afgesproken in het Coalitieakkoord.

Module Ruimtelijke kwaliteit
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft aanpassingen van het huidige beleid t.a.v. ruimtelijke kwaliteit. Inclusief mogelijke technische aanpassingen aan kaartmateriaal en andere dringende kleine aanpassingen.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’,
‘voldoende sociale en betaalbare woningen’,
‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische
windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
Het beleid is na 10 jaar geëvalueerd (intern en extern) en wordt nu geactualiseerd, waarin
naast uitkomsten van de evaluatie ook adviezen
van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit mee worden genomen.

Module Bedrijventerreinenstrategie
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft uitwerking van voorstellen voor: - nieuwe mogelijkheden op het gebied van compensatie van bedrijventerreinen - de status van de regionale bedrijventerreinenvisies - de introductie van woon-werk-akkoorden - de structurele inzet op leegstandsaanpak - actualisering beleid voor XXL bedrijven - Bredere inzet op duurzaamheid en energieverbruik

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Betreft vervolg op de verkenning ‘bedrijventerreinen’.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’,
‘voldoende sociale en betaalbare woningen’,
‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en
‘historische windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
Conform de nieuwe Omgevingswet dienen de teksten in de bedrijventerreinenstrategie
omgezet te worden naar het provinciale omgevingsbeleid.

Module Beleidsneutrale actualisering van het voorgaande uitvoeringsprogramma externe veiligheid
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft het opnemen van het onderdeel externe veiligheid in het Omgevingsprogramma. Dit onderdeel wordt gebruikt om uitvoering te geven aan de vastgestelde beleidskeuze in de Omgevingsvisie voor een veiliger Zuid-Holland. Het onderdeel is de opvolger van het reeds afgelopen Uitvoeringsprogramma externe veiligheid.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Dit loopt mee met een procedurele bundeling van de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’,
‘voldoende sociale en betaalbare woningen’,
‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’, ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘historische
windmolens’ (Herziening Omgevingsbeleid 2021).

Reden van agendering:
De door GS vastgestelde beleidsneutrale actualisatie
uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. GS informeren PS over de ontwikkelingen
rondom dit onderwerp.

Module Bos en Bomen
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

In de motie van 3 juli 2019 is gevraagd om een bosen bomenbeleid nader uit te werken op grond van hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming. In reactie op deze motie is aangeven dit breder op te pakken. In oktober 2020 is, in dit kader, het Groeimodel Bos- en bomenbeleid vastgesteld door GS. Dit groeimodel is 2 december besproken in de commissie KNM. Het onderwerp Bos- en bomen is tot op heden nog niet verwerkt als beleidskeuze in de omgevingsvisie. Met het vastgestelde groeimodel is het nu wel mogelijk om op hoofdlijnen de beleidskeuze bos- en bomenbeleid verder vorm te geven. Daarnaast is aan PS toegezegd om de voorstellen voor bescherming uit te werken in de omgevingsverordening (onderdeel houtopstanden). Verdere uitwerking van de beleidskeuze in eventuele programma’s is op dit moment nog niet aan de orde en hangt o.a. af van de financieringsmogelijkheden uit de Landelijke bossenstrategie en de aansluiting op andere provinciale programma’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De Statencommissie KNM heeft
Op 30 juni 2021 kennisgenomen van het door GS vastgestelde Werkplan Bos- en
Bomenbeleid.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja.
- De voorstellen voor bescherming van bestaande houtopstanden moeten aangepast
worden in de omgevingsverordening. Hiervoor wordt aangesloten op de besluitvorming in
het kader van de omgevingsverordening en de aanpassingen in de Omgevingswet
(Herziening Omgevingsbeleid 2021).
- De mogelijkheden voor verdere uitwerking van het beleid zijn gekoppeld aan andere
programma’s en gebiedsprocessen; waaronder Programma Natuur, maar ook de
uitwerking (en mogelijkheden voor financiering) van de Landelijke
bossenstrategie. Nadere uitwerking zal daarom plaatsvinden in de tweede helft van 2021.

Reden van agendering
Uitwerking van motie (881, 3 juli 2019) en afspraak om aan te sluiten op
de Landelijke Bossenstrategie.

Module Herziening Omgevingsverordening Boom en –sierteeltgebied
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

De gemeenten zijn gestart met de herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Boskoop (ISV). Op basis hiervan wordt een verzoek gedaan om de Omgevingsverordening te wijzigen.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, er is afhankelijkheid van de mogelijkheden om aan te sluiten op een
verzamelherziening. Tevens is de planning afhankelijk van tijdig ontvangen van het verzoek
van de betreffende gemeenten

Reden van agendering:
Is aangekondigd op verzoek van de gemeenten.

Monitor Leefomgeving Zuid-Holland
Nieuw
5. Evaluaties en monitoring

Betreft het beschikbaar stellen van een geactualiseerde versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland, waarmee de staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving buiten wordt weergegeven

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA, in navolging op de aanbieding van de
eerste versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Conform (nog nader te concretiseren) afspraak met PS.

Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Zoveel mogelijk beleidsarme aanpassing en actualisering van de beleidsregel uit 2013 met het oog op o.m. de invoering van de Omgevingswet, tevens -voor zover van toepassing- implementatie van PS-besluit nr. 7062. De herziene beleidsregel wordt vastgesteld door GS en wordt vervolgens t.k.n. aan PS aangeboden.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Het ontwerp wordt aangeboden in Q1 2022 in plaats van Q4 2021.
De reden hiervoor is de vertraging in de invoering van de Omgevingswet
en daarmee ook de inwerkingtreding van de nieuwe Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening (ZHOV).

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, met de ZHOV.

Reden van agendering:
Beleidsregel is verouderd en niet aangepast aan Omgevingswet. Ook
implementatie van PS-besluit 7062.

Omgevingsprogramma
Bestaand
7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

Betreft de doorontwikkeling van het Omgevingsprogramma met gebiedsgerichte programma’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Het eerste Omgevingsprogramma is vastgesteld. Dit Omgevingsprogramma omvat een
thematische uitwerking van de Omgevingsvisie, onderverdeeld naar ambitie en beleidsdoel.
De focus is daarbij ligt nu op het verder uitwerken van het gebiedsgericht werken.
De gebiedsgerichte uitwerking start na de zomer van 2021. Daarvoor
sluiten we zoveel mogelijk aan op al lopende gebiedsprocessen. Gestart wordt met een
Ontwerp in Q1 voor één gebied (de Zuid-Hollandse
Eilanden), daarna volgen andere gebieden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Niet met andere onderwerpen op deze LTA, wel met lopende gebiedsprocessen.

Reden van agendering:
Met het Omgevingsprogramma geeft GS uitwerking aan de beleidsdoelen
die PS hebben vastgesteld in de Omgevingsvisie.