DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q4 2022

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Verkenning van provinciale opties/instrumenten om meer en meer diverse huisvesting specifiek voor ouderen te realiseren in Zuid-Holland
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Het onderwerp Seniorenhuisvesting komt regelmatig aan de orde binnen Provinciale Staten, o.a. uitgebreid op 31 maart 2021 in een speciale informatiesessie. Daarbij is uit de discussie gebleken dat PS dit onderwerp prioriteit zou willen verlenen, in ieder geval qua bestuurlijke aandacht. In deze bijeenkomst is de toezegging gedaan dat GS een eerste verkennende stap van de mogelijkheden terzake op papier zal stellen. Omdat het zaak is de LTA in ieder geval wat betreft de prioritaire onderwerpen zo compleet mogelijk te maken wordt hier voorgesteld het onderwerp daarom hierin op te nemen. De opname van dit onderwerp in de LTA is ook gewenst om daarmee recht te doen aan de wens om dit onderwerp op dezelfde wijze serieus te nemen als vergelijkbare onderwerpen uit de woonportefeuille, zoals ‘flexwonen’ en ‘huisvesting voor arbeidsmigranten’ die al wel op de LTA prijken.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2021
Commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA sinds het najaar 2021. Zoals gemeld in de brief over seniorenhuisvesting van oktober 2021 zal in 2022 in de kwalitatieve woningbehoefteverkenning een extra onderzoek naar seniorenhuisvesting worden toegevoegd.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De nieuwe planning betreft een vervolgonderzoek. De eerste verkenning is conform planning opgeleverd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, met de beleidsaanpassing voldoende sociale en betaalbare woningen. En met de nieuwe werkwijze provinciale sturing op regionale Woningbouwprogramma’s.

Reden van agendering:
PS hebben op 16 juni 2021 amendement 696 “Seniorenhuisvesting als onderwerp toevoegen aan de LTA” aangenomen. Dat is gebeurd bij de behandeling van de LTA Omgevingsbeleid voorjaar 2021.

Herziening Omgevingsbeleid 2023
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft een gecombineerde procedure voor meerdere modules van het Omgevingsbeleid. Dit kan leiden tot een partiële wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Frederik Zevenbergen, Willy de Zoete, Jeannette Baljeu, Anne Koning, Meindert Stolk
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De naam is veranderd van herziening Omgevingsbeleid 2022 naar herziening Omgevingsbeleid 2023.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De Herziening 2022 schuift door naar 2023. De reden hiervoor is dat een deel van de onderwerpen uit de herziening 2022 is overgeheveld naar de Herziening Ruimte en Wonen. Dit geeft ruimte om de Herziening Omgevingsbeleid 2023 in de tijd door te schuiven. Hierdoor is er minder urgentie en het is overzichtelijker en praktischer om herzieningen niet te dicht op elkaar te plannen.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Vanuit de Herziening Ruimte en Wonen zijn de conclusies en de doorwerking van het onderzoek naar XXL bedrijven in het kader van de Bedrijventerreinenstrategie overgeheveld naar de Herziening Omgevingsbeleid 2023. Daarnaast is de verwachting dat de onderwerpen ‘XXL bedrijvigheid’ (grote ruimtevragers) en ‘minimale milieucategorieën’ onderdeel zullen zijn van deze herziening.

Vanuit de Herziening Ruimte en Wonen zijn de conclusies en de doorwerking van het onderzoek naar XXL bedrijven in het kader van de Bedrijventerreinenstrategie overgeheveld naar de Herziening Omgevingsbeleid 2023.

Reden van agendering:
Het starten van procedures voor modules die kunnen leiden tot een aanpassing en een herziening van onderdelen van het Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Omgevingsprogramma) en waarbij het mogelijk is om deze procedures te bundelen.

Module Soortenbeheer, faunabeleid en dierenopvang
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Sinds 2017 zijn de provincies, door de invoering van de Wet natuurbescherming, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het beleid van Provincie Zuid-Holland is op een aantal onderwerpen niet volledig of verouderd. Daarom gaat Provincie Zuid-Holland het natuurbeleid op een aantal onderdelen concreter uitwerken: dit betreft de onderwerpen soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Meindert Stolk
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. Aan het onderwerp is in een eerdere versie van de LTA dierenopvang toegevoegd. In Q4 2021 is het ‘Richtinggevend Kader soortenbeleid’ aan PS gestuurd.

In 2022 zal het Richtinggevend Kader worden uitgewerkt tot een formeel ontwerpbesluit soortenbeleid vast met hierbij toevoegingen voor de ontwerp-omgevingsvisie, ontwerp-omgevingsverordening, ontwerp-programma en ontwerp-beleidsregels.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De planning is conform de lid-GS-brief (kenmerk PZH-2021-776309525) van gedeputeerden Potjer en Stolk van 18 mei 2021

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben toegezegd PS op een aantal momenten te betrekken bij de uitwerking van
het soortenbeleid.

Evaluatie beleidsregel diffuus lood in de bodem
Nieuw
5. Evaluaties en monitoring

In de beleidsregel heeft de provincie opgenomen hoe wordt omgegaan met diffuus lood in de bodem, om blootstelling en gezondheidsrisico’s te reduceren

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA sinds het voorjaar 2022.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift de BG taak voor grond van de provincie naar de gemeenten. Hiermee eindigt voor de provincie ook het project diffuus-lood in de bodem, waardoor dit een geschikt moment is om de inzet die sinds 2016 op dit project heeft plaatsgevonden te bundelen en te evalueren.

Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Actualisering van de beleidsregel uit 2013 met het oog op o.m. de invoering van de Omgevingswet, tevens -voor zover van toepassing- implementatie van PS-besluit nr. 7062. De herziene beleidsregel wordt vastgesteld door GS en wordt vervolgens t.k.n. aan PS aangeboden.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2022
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Anne Koning
Ambitie
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Het opleveren van het ontwerp is verschoven van Q1 2022 naar Q4 2022. De reden hiervoor is dat het opstellen van het ontwerp meer tijd vraagt dan gedacht.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, met de ZHOV.

Reden van agendering:
Beleidsregel is verouderd en niet aangepast aan Omgevingswet. Ook implementatie van PS-besluit 7062.

Omgevingsprogramma
Bestaand
7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

Betreft de doorontwikkeling van het Omgevingsprogramma met gebiedsgerichte programma’s.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Conform eerdere agendering wordt gewerkt aan gebiedsprogramma’s als onderdeel van het Omgevingsprogramma, te starten met een gebiedsprogramma voor de Zuid-Hollandse eilanden. Dit aansluitend op het al lopende gebiedsproces voor een strategische agenda Zuid-Hollandse Delta; de resultaten hiervan worden in de loop van 2022 verwacht. De planning voor het Omgevingsprogramma is hierop aangepast.
Naast de Zuid-Hollandse Eilanden wordt ook gestart met een gebiedsprogramma voor
het Groene Hart.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Niet met andere onderwerpen op deze LTA, wel met lopende gebiedsprocessen.

Reden van agendering:
Met het Omgevingsprogramma geeft GS uitwerking aan de beleidsdoelen die PS hebben vastgesteld in de Omgevingsvisie. In de doorontwikkeling van het Omgevingsprogramma krijgt de bestaande thematische uitwerking een verbeterslag. Het Omgevingsprogramma wordt aangevuld met een gebiedsgerichte uitwerking in gebiedsprogramma’s.

Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 2022 (Volgens nieuw recht)
Bestaand
7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke wijzigingen en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2022
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • Bereikbaar Zuid-Holland
 • Een concurrerend Zuid-Holland
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
 • Samen werken aan Zuid-Holland
 • Schone energie voor iedereen
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
 • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Enkele doorgeschoven onderwerpen en beleidsrijke onderwerpen uit het Omgevingsbeleid (koers) 2020, de herziening 2021 (zal vastgesteld worden na de ZHOV) en eventueel nog zaken uit de definitief door PS vastgestelde drinkwaterregels in de PMV2021 worden in de ZHOV verwerkt via een wijzigings- en aanvullingsspoor. Ook kunnen technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De planning schuift voor het ontwerp één kwartaal naar achteren door de afhankelijkheid van de iets langere duur van de behandeling en daardoor later vastgestelde initiële ZHOV door PS.

Er is nog steeds veel onzekerheden over de definitieve datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is afhankelijk van een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip gemaakt. Daarmee is er een lange periode van onzekerheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot het moment dat het daarvoor bedoelde Koninklijk Besluit is genomen en gepubliceerd. De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is al diverse malen uitgesteld. De Minister heeft het Koninklijk Besluit nog niet voorgehangen bij beide kamers, waarmee inwerkingtreding op 1 juli 2022 zeer onwaarschijnlijk is, maar nog niet geheel uitgesloten kan worden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Pas nadat de initiële ZHOV is afgerond kan gestart worden met het in procedure brengen van eventuele aanvullingen en wijzigingen.

Verdere afhankelijkheden van elkaar beïnvloedende procedures worden zo veel mogelijk voorkomen. Wijzigingen van het Omgevingsbeleid waarvan de terinzagelegging gestart wordt na de vaststelling van de initiële ZHOV zullen met separate wijzigingsbesluiten de ZHOV zelfstandig wijzigen. Ze doorlopen een eigen procedure om, zolang dat nodig is, via zogenaamde dubbelbesluiten zowel de huidige omgevingsverordening (huidig recht) als de ZHOV (onder de Omgevingswet) te wijzigen.

Reden van agendering:
Flexibiliteit behouden richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ervoor kunnen zorgen dat de ZHOV actueel blijft.